ارزيابي رفتاري 180 درجه 

در ارزيابي 180 درجه، كاركنان از نظر ابعاد مختلف شخصيتي، رفتاري و مدل ذهني مورد بررسي قرار مي گيرند. از آنجايي كه افراد در پاسخگويي به سوالات ممكن است به جاي "من حقيقي"، "من ايده آل" خود را در نظر گرفته باشند و يا در پاسخگويي به برخي از تست ها رويكردهاي اشتباه ديگري را مد نظر قرار داده باشند. ما در نوتريكا به منظور كاهش خطاهاي انساني در پاسخگويي به آزمون ها و شناخت زواياي مختلف شخصيت و رفتارها، تلفيق تفسير آزمون هاي روانشناسي معتبر، با يكديگر را پيشنهاد ميكنيم.

اين گزارش ها مي توانند متناسب با نياز سازمان در زمينه هاي مختلف از جذب نيرو گرفته تا ارتقا و آموزش پرسنل، از تركيب تفسير آزمون هاي مختلف استفاده شوند. اين تركيب‌ها، به سازمان‌ها كمك مي‌كند به درستي در مسير توسعه پايدار، حركت نمايند.

در اين تفاسير سعي شده است تا نقاط قوت و ضعف افراد به صورت كلي مد نظر قرار گيرد و راهكارهايي براي تبديل شدن تهديدها به فرصت‌ها داده شود. اين تفاسير جنبه راهكاري دارند و جنبه درماني و روانشناسي ندارند. بيشتر سعي شده در حوزه توسعه و رشد فردي و راهكاري براي انتخاب شغل، تثبيت جايگاه شغلي و يا كسب و كار جديد باشند.

مزاياي اين خدمت:

....................................................................................................................

نوع خدمت:

گزارش كتبي آنلاين

اطلاعات بيشتر و لينك آزمون: 

به اين لينك مراجعه كنيد.