يكي از مهمترين اهداف سازمانها، ايجاد روحيه و نگرش تعهد سازماني در كاركنان مي باشد. براي رسيدن به تعهد سازماني، لازم است كه مشاركت شغلي شاغل، جلب شود. مشاركت شغلي نيز بدون رضايت شغلي امكان پذير نيست.


به منظور رسيدن به رضايت شغلي كه پايه و اساس تحقق هدف نهايي سازمانها مي باشد، لازم است كه تناسبي بين شغل و شاغل وجود داشته باشد. تست و تايپ در مورد نگهداشت سرمايه انساني، با ديدگاه تناسب بين شغل و شاغل، اقدام به تلفيق تفسير آزمونهاي مختلف نموده تا شرايط را براي رسيدن به هدف نهايي در سازمان تسهيل نمايد.درقدم هاي بعدي براي ايجاد انگيزه در كاركنان، مديريت مي بايست  ابزاري داشته باشد كه متوجه شود شاغلين در سازمان، از لحاظ انگيزشي در كدام دسته رفتاري و شخصيتي قرار دارند. هر تيپ شخصيتي و رفتاري، براي انگيزش، نيازهاي منحصر به فردي دارند. تست و تايپ با تلفيق تفسير آزمونها و بررسي چند وجهي شخصيت ها، ميتواند به عنوان مشاوري كارآمد، تشخيص بهترين گزينه هاي انگيزشي را ميسر سازد.

سازمانها مي بايست در ارتقا كاركنان خود، همواره به ظرفيت هاي شخصيتي و رفتاري كاركنان خود اشراف كامل داشته باشد. ارتقا يك كارشناس خوب به مقام مديريت، در صورتي كه پست جديد متناسب با تيپ شخصيتي او نباشد، علاوه بر اينكه كارشناس خوب سازمان را از بين برده، سازمان را با معضل مدير نامناسب هم روبرو كرده است. لذا تست و تايپ ميتواند دراين حوزه هم با تفسير هاي اختصاصي به عنوان مشاور سازمان، ياري كننده سازمان باشد.