يكي ديگر از عواملي كه در مدل ذهني مورد بررسي قرار ميگيرد منشاء انگيزه است كه داراي دو طيف انگيزش دروني و بيروني است. تلاش افراد براي رسيدن به موفقيت اگر در راستاي مشهور شدن يا وجهه اجتماعي باشد، داراي انگيزه بيروني است و اگر فرد در رسيدن به موفقيت به دنبال آرامش و ارتقاء خود باشد داراي منشاء انگيزه دروني است.