مدل ذهني قانون پذيري (Rule Consciousness) با دو طيف قانون پذير و قانون گريز مورد بررسي قرار مي گيرد. طي پژوهش هاي انجام شده اكثر مديران و كارآفرينان داراي روحيه قانون گريزي بوده اند. اين بدان معني است كه فرد وراي قوانين و دستورات، راهكارهايي را براي بهبود اوضاع ميبيند و آن ها را به كار مي بندد ولو اينكه بر خلاف آنچه به صورت عرف در آمده است، باشد. در مقام كارشناس و مديران مياني اين عامل مي تواند بر هم زننده روال شركت و سازمان به شمار آيد و مثبت نباشد.