در مدل ذهني خود اتكايي با دو طيف خود اتكا يا وابسته (self relied/dependent) مورد بررسي قرار مي گيرد. اصولاً افراد كار آفرين ها بايد خود اتكا و كارمندان بخش مياني و كارشناسان سازمان بايد وابسته باشند.