امتياز بين 12 تا 17:

توانايي: خلاقيت و ايده پردازي.

اين امتياز نمايانگر آن است كه، شما يك شخص راست مغز هستيد. سمت راست مغز، كنترل كننده توانايي فضايي درك و احساس هنرمندانه و افكار خلاقانه و مبتكرانه است. نيمكره راست مغز است كه مسائل را به طور كلي و كل نگرانه مجسم و ادراك مي‌كند. به عبارت ديگر شما مايليد به جاي مشاهده جزئيات سازنده و تشكيل دهنده، تصوير اصلي و بزرگ را ببينيد. نيمكره راست مغز است كه يك الگوي كلي را از قطعات جزيي و فردي بازسازي مي‌كند و نقطه نظرات و نگرش‌هاي جديد را به وجود مي آورد. يك شخص راست مغز از استعداد، هنر و موسيقي برخوردار است و به كندو كاو در آداب مناسك، تشريفات، آيين‌ها، شعائر، عرفان و تصوف علاقه خاصي دارد. به عنوان يك شخص راست مغز عمدتاً مايليد به شيوه‌اي خلاقانه و ناخوداگاه، مسايل جديد را ياد بگيريد و همين منتهي به يك واكنش احساسي عاطفي، نسبت به شرايط و موقعيت‌هاي تحليل گرايانه مي‌شود. در بسياري از موارد وقتي پاسخ صحيح يك سوال يا مشكل را دريافت مي‌كنيد، بدون آن كه بفهميد اين پاسخ چگونه حاصل شده است به شهود و الهام خودتان تكيه مي‌نماييد. نيمكره چپ مغز مسايل را به صورت سلسله وار تجزيه و تحليل مي‌كند در حالي كه نيمكره راست به ندرت چنين پردازشي را ايفا مي‌نمايد در نتيجه به عنوان يك شخص راست مغز بدون آن كه اولين كار را به اتمام برسانيد، مايليد از اين شاخه به آن شاخه بپريد و به سراغ كار ديگري برويد. اين يك نقطه ضعف محسوب مي‌شود چراكه گاهي اوقات خودتان را با كارهاي متعدد ناتمامي مواجه مي‌بينيد. از اين رو فهرست سازي و برنامه ريزي زمان بندي شده را از همين حالا آغازكنيد تا نظم وترتيب يافته وبدون فرار از كاري و شروع كار ديگري به نحو موثري كارها را به پايان برسانيد.

 به كارگيري برخي از راهكارها و داشتن ديد چپ مغزي و راست مغزي مي‌تواند در سيستم آموزشي به طور فزاينده‌اي كار بردي باشد. به عنوان مثال يك دانش آموز راست مغز در كلاس درس ممكن است در هنگام سخنراني معلم بهره‌اي نبرد مگر آن كه ابتدا يك برداشت و ديد كلي از مطلب به او داده شود. و برعكس يك دانش آموز چپ مغز هنگامي در كلاس موفق است كه جزئيات مورد بررسي باشند و نه ديد كلي.