وسواس پولي (Obsession)

اين افراد هر لحظه به پول فكر مي كنند و معيار سنجش همه چيز براي آن‌ها، پول است. تكيه گاه‌هاي زندگي خود را پول مي دانند. پول را به عنوان معيار ارزش گذاري موقعيت مي دانند. مدل ذهني اين افراد بدين صورت است كه كارها را دو دسته مي‌دانند:

الف: براي به دست آوردن پول

ب: براي از دست دادن پول