پول تابع تلاش و توانايي (Try & Competency)

نقطه كنترل دروني دارند. معتقدند اگر كسي دارايي بيشتر دارد، تلاش بيشتري كرده است. نگاه خوشبينانه به زندگي دارند.