افرادی که در این گروه قرار میگیرند، دارای حد مناسبی از کمالگرایی هستند.