افرادي كه در اين گروه قرار ميگيرند، داراي حد مناسبي از كمالگرايي هستند.