در این بازه افراد کمالگرا هستند.

علل کمال گرایی

اگر شما فردی کمالگرا باشید، احتمالاً در کودکی به شما یاد داده اند که دیگران با توجه به میزان کارآیی شما در انجام کارها به شما ارزش می‌دهند، در نتیجه در صورتی به خود بها دهید که مورد قبول دیگران واقع شوید. چون عزت نفس شما ، براساس معیارهای خارجی ، پایه ریزی شده است شما نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران آسیب پذیر و به شدت حساس می‌شوید. تلاش برای حمایت از خودتان و رهایی از این گونه انتقادات، سبب می‌گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانید.


بعضی از احساسات ، افکار و باورهای منفی ذیل، احتمالا با کمالگرایی مرتبط هستند:

ترس از بازنده بودن: افراد کمالگرا، غالباً شکست را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می‌دانند.

ترس از اشتباه کردن: افراد کمالگرا، غالبا اشتباه را مساوی با شکست تصور می‌کنند. موضع آنها در زندگی حول و حوش اجتناب از اشتباه است. کمالگراها فرصتهای یادگیری و ارتقا را از دست می‌دهند.

ترس از نارضایتی: افراد کمالگرا، دچار وحشت می‌گردند اگر دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند. به همین دلیل کامل بودن را تلاشی برای گرفتن حمایت از دیگران به جای انتقاد می‌دانند.

همه یا هیچ پنداری: افراد کمالگرا ، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن یک کار ، بطور متوسط هنوز با ارزش هستند و در دیدن دورنمای موقعیتها دچار مشکل هستند.

تاکید بسیار بر روی بایدها: زندگی افراد کمالگرا ، غالبا براساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است، که با قوانین خشکی برای هدایت زندگی آنها، به خدمت گرفته می‌شود. افراد کمالگرا با داشتن چنین تاکیدهایی برروی بایدها بندرت بر روی خواسته‌ها و آرزوهای خود حساب می‌کنند.

اعتقاد داشتن به این امر که دیگران به آسانی به موفقیت می رسند: افراد کمالگرا ، مشاهدات خود را به گونه‌ای جمع آوری می‌کنند، که بگویند افراد دیگر با کمترین تلاش ، خطاهای کم ، استرسهای عاطفی کمتر و بالاترین اعتماد به نفس به موفقیت دست می‌یابند. در عین حال افراد کمالگرا کوشش های خود را پایان ناپذیر و ناکافی تلقی می‌کنند.