شما دچار كمالگرايي شديد هستيد. بايد كمالگرايي خود را تعديل كنيد.

علل كمال گرايي شديد:

اگر شما فردي كمالگرا باشيد، احتمالاً در كودكي به شما ياد داده اند كه ديگران با توجه به ميزان كارآيي شما در انجام كارها به شما ارزش مي‌دهند، در نتيجه در صورتي به خود بها دهيد كه مورد قبول ديگران واقع شويد. چون عزت نفس شما ، براساس معيارهاي خارجي ، پايه ريزي شده است شما نسبت به نقطه نظرها و انتقادات ديگران آسيب پذير و به شدت حساس مي‌شويد. تلاش براي حمايت از خودتان و رهايي از اين گونه انتقادات، سبب مي‌گردد كامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانيد.

بعضي از احساسات ، افكار و باورهاي منفي ذيل، احتمالا با كمالگرايي مرتبط هستند:

ترس از بازنده بودن: افراد كمالگرا، غالباً شكست را با از دست دادن ارزش و بهاي شخصي مساوي مي‌دانند.

ترس از اشتباه كردن: افراد كمالگرا ، غالبا اشتباه را مساوي با شكست تصور مي‌كنند. موضع آنها در زندگي حول و حوش اجتناب از اشتباه است. كمالگراها فرصتهاي يادگيري و ارتقا را از دست مي‌دهند.

ترس از نارضايتي: افراد كمالگرا، دچار وحشت مي‌گردند اگر ديگران شاهد نقايص يا معايب كارشان باشند. به همين دليل كامل بودن را تلاشي براي گرفتن حمايت از ديگران به جاي انتقاد مي‌دانند.

همه يا هيچ پنداري: افراد كمالگرا ، بندرت بر اين باورند كه در صورت به پايان رسيدن يك كار ، بطور متوسط هنوز با ارزش هستند و در ديدن دورنماي موقعيتها دچار مشكل هستند.

تاكيد بسيار بر روي بايدها: زندگي افراد كمالگرا ، غالبا براساس ليست پايان ناپذيري از بايدها بنا شده است، كه با قوانين خشكي براي هدايت زندگي آنها، به خدمت گرفته مي‌شود. افراد كمال گرا با داشتن چنين تاكيدهايي برروي بايدها بندرت بر روي خواسته‌ها و آرزوهاي خود حساب مي‌كنند.

اعتقاد داشتن به اين امر كه ديگران به آساني به موفقيت مي رسند: افراد كمالگرا ، مشاهدات خود را به گونه‌اي جمع آوري مي‌كنند، كه بگويند افراد ديگر با كمترين تلاش ، خطاهاي كم ، استرسهاي عاطفي كمتر و بالاترين اعتماد به نفس به موفقيت دست مي‌يابند. در عين حال افراد كمالگرا كوششهاي خود را پايان ناپذير و ناكافي تلقي مي‌كنند.