نمره 50يا كمتر (هشداري كه به آن بايد توجه نمود) 

اين مهارت، يا براي شما مشكل است و يا براي آن ارزش قائل نمي‌شويد. پائين بودن مهارت‌هاي شما در هوش هيجاني، كارايي شما را محدود مي‌كند. شما ميتوانيد با به كاربردن روش هاي افزايش هوش هيجاني، سطح هوش هيجاني خود را بالا ببريد. پژوهش ها نشان داده اند كه افرادي با اين سطح هوش هيجاني، در بلندمدت دچار مشكلات سلامت جسمي از قبيل بيماري قلبي، سرطان و فشارخون بالا، مشكل خواب (به خواب رفتن يا در خواب ماندن)، سردرد، ناراحتي هاي معده و سوءهاضمه احساس خستگي كاهش اشتها، تب، فراموشي، پشت درد، تپش قلب تندتر از حد معمول مي‌شوند.

سركوبي عواطف و احساسات خشم آلود و منفي باعث به وجودآمدن نوعي احساس آرامش ظاهري و كاذب مي‌گردد و سبب مي‌شود ابراز عواطف منفي به حداقل برسد. پژوهش ها نشان داده‌اند كه هرچند ممكن است فروخوردن خشم از لحاظ رفتاري نشانه مثبتي تلقي شود اما به همان اندازه بيرون ريختن خشم باعث افزايش فشار خون فرد مي‌گردد. از طرف ديگر، استفاده از مكانيسم هاي دفاعي چون انكار و سركوبي مي‌تواند سبب پيشرفت سرطان در بيمار گردد. خشم فروخورده باعث افزايش احتمال ابتلا به سرطان و بيماري هاي عروق كرونر و يا گسترش آنها مي‌شود. بنابراين همان گونه كه ملاحظه مي‌كنيد خشم مانند يك شمشير دو لبه عمل مي‌كند.

دشمني و خصومت نيز همانند خشم با مشكلات جسمي نظير بيماري قلبي ارتباط دارد. يكي از دلايل ساده ارتباط بين هيحانات منفي نظيرخشم و اضطراب با مشكلات سلامت جسمي اين است كه هنگاميكه ما در سطح بالايي از هيجانات منفي قرار داريم الگوهاي فكريمان تا حد زيادي مختل مي‌شود و در نتيجه ظرفيت محافظت از سلامت جسمي كاهش مي‌يابد و سيستم دفاعي بدن ما ضعيف مي‌شود. ما مي‌توانيم ياد بگيريم كه خشم و ساير هيجانات منفي را به مقدار مناسب بروز دهيم. به طور كلي، خشم در ما به دليل سيستم اعتقادي معيوب مان، پديدمي آيد.

البرت آليس روان درمانگر امريكايي، عبارت "باورهاي نامعقول" را براي آن به كاربرده است. همه ما مي‌توانيم يادبگيريم كه چگونه اين باورهاي نامعقول را به حداقل برسانيم و آن‌ها را به باورهاي معقول، يعني باورهايي كه در زندگي روزمره ما عملي تر هستند و بر پايه ارزيابي زمينه هاي زندگي واقعي قرار دارند، تبديل كنيم. به همين ترتيب، مديريت موثر ساير جنبه هاي هيجاني نيز همواره قابل فراگيري است.