نمره 69-50: (سطحي ناكافي  از مهارت، كه بايد روي آن كار نمود)

شما، گاهي براساس هوش هيجاني رفتار مي‌نماييد ولي نه هميشه. ممكن است مردم را ناراحت كرده باشيد. ممكن است اين مهارت ها را از ابتدا نداشته بوديد و يا از مهارت هاي خود، استفاده نمي نماييد. با اندكي بهبود در اين مهارت ها،خيلي بيشتر مي‌توانيد به مقاصد خود در ارتباط با ديگران، دست يابيد و از ظرفيت هاي خود استفاده كنيد.