نمره89-80(يك توانايي خوب)

اين نمرات بالاتر از متوسط مي‌باشند. شما، گاهي رفتاري را از خود نشان مي‌دهيد كه بيانگر هوش هيجاني بالاي شما مي‌باشد. بسياري از كارها را خيلي خوب انجام داده ايد كه توانسته به اين نمره برسيد. باز هم امكان پيشرفت براي شما وجود دارد.