نمره 100-90(يك توانايي عالي)

اين نمرات خيلي بالا تر از متوسط هستند و توانايي چشمگيري را نشان مي‌دهند. اين توانايي‌ها يا به طور طبيعي در شما وجود داشته اند و يا براي به دست آوردن آنها تلاش نموده ايد. شما در هر فرصتي كه به دست مي آوريد از آنها استفاده مي‌نمايد تا موفقيت خود را به حداكثر برسانيد. شما در اين مهارت‌ها قابليت داشته و مي‌توانيد توانايي‌هاي بالقوه خود را، به فعل درآوريد.