صفراوي‌ها مردماني برونگرا و مغرور هستند و به عنوان شخص الف شناخته مي‌شوند.

صفراوي‌ها كارگردانان و رهبران هستند. دوست دارند تا همه چيز را تحت كنترل داشته باشند و در راس و بهترين باشند. اين بدان معني نست كه اين افراد الزاماً رهبران گروه‌ها يا شركت‌ها باشند اين بدان معني است كه اين افراد در برخورد با اطرافيان و زندگي روزانه خود حس برتري جويي و كنترل را دارند. صفراوي‌ها حتي در كلمات خود معمولاً از ادبيات دستور و اجبار استفاده مي‌كنند تا از ادبيات درخواستي و خواهشي چيزي را مطالبه كنند. دنياي اين افراد سرشار از اعتماد به نفس و قاطعيت است و كمتر از كلمات شايد و احتمالاً استفاده مي‌كنند. اين افراد در مقابل سختي‌ها سرسخت و قاطع اند. به عشق دست نيافتني ايمان دارند و سعي مي‌كنند ديگران را ترغيب كنند تا مانند آنها چالش‌ها را بپذيرند. اگر با طرف مخالف خود رو به رو شوند ، به جاي اينكه از خود دفاع كنند، معمولاً سعي مي‌كنند بر او غلبه يابند حتي شده با استفاده از لحن و ميزان صداي خود اين قضيه را ثابت مي‌كنند.

اكثر افراد قلدر صفراوي هستند اما اكثر صفراوي‌ها قلدر نيستند و ممكن است در مقابل قلدر‌هاي زمانه خود قد علم كنند تا نگذارند آن‌ها به راحتي هر كاري را انجام دهند. اعتماد به نفس و برتري جويي اين افراد آن‌ها را به رهبران ذاتي تبديل كرده است. اين بدان معني نيست كه اين افراد از اين كار لذت مي‌برند بلكه دوست دارند تا مسئوليت را به عهده بگيرند تا اينكه از آن طفره بروند و شانه خالي كنند. اين افراد به اين اعتقاد دارند كه بايد همه چيز ثابت شود. موضوعاتي كه صفراوي‌ها بر سر آن جدال مي‌كنند با سوداوي‌ها متفاوت است. صفراوي‌ها دوست دارند ثابت كنند كه آن‌ها قوي تر از شخص مقابلشان هستند تا اينكه به اثبات برسانند كه حق با آن‌ها است. اين افراد ممكن است به خاطر برتري جويي خود، دروغ هم بگويند. بحث‌ها را شخصي مي‌كنند و هدف اين افراد بيشتر شخصي است تا تلاشي براي بدست آوردن حقيقت پنهان شده. اين افراد دوست دارند اين موضوع را القا كنند كه هر كسي مي‌خواد با من در بيافتد بعداً آرزو خواهد كرد كه اي كاش اين كار را نكرده بود. اين افراد رقابت را دوست دارند اما از باختن بيزار هستند. اين افراد مبارزان قدرت هستند. به كساني كه زير دست خود دارند با مهرباني رفتار مي‌كنند. اين افراد ممكن است در مقابل درد، ضعف و بد بختي دشمنان خود احساس خوبي داشته باشند و آن‌ها را مسخره كنند تا غلبه خود را به آن‌ها ثابت كنند. بر خلاف اين افراد بلغمي‌ها هستند كه حتي راضي به درد كشيدن دشمنان خود نيز نيستند. كلماتي همچون آتشي مزاج، بي پروا، سلطه گر و ازخود راضي مي‌تواند در توصيف اين شخصيت بكار رود. صفراوي‌ها ممكن است بقيه را به خاطر اشتباهات خود سرزنش كنند و در اين باره دروغ بگويند تا چهره خود را حفط كنند.

صفراوي‌ها بر اين عقيده‌اند كه مي‌توانند افراد را بفهمند، تحليل كنند و به آن‌ها راه نشان دهند، اما افرادي كه آن‌ها را نصيحت مي‌كنند را مسخره مي‌كنند. نصيحت كردن ديگران، صفراوي ها را در موقعيت قدرت قرار مي‌دهد و نصحت شدن، آن ها را در موقعيت ضعف قرار مي‌دهد.

برونگرايي

صفراوي‌ها برونگرا هستند و با استفاده از همين توانايي، غلبه خود را بروز مي‌دهند. اين افراد نسبت به محيط هاي جديد بسيار راحت هستند و به دنبال موقعيت‌هاي چالشي هستند. اين افراد در پي ثابت كردن خود هستند تا نشان دهند آن‌ها بزرگ و عالي هستند و بايد آن‌را به همه نشان دهند. اين افراد بسيار رك هستند و از حاشيه و طفره رفتن دوري مي‌كنند. راه رفتن و منش اين افراد، به نوعي به رخ كشيدن است تا نشان دهند كه برتر از ديگران هستند. اين افراد به نوعي موانع را بر نمي‌دارند بلكه آن‌ها را شخم مي‌زنند تا به هدف خود برسند.

غرور

به طور كلي صفراوي‌ها فكر مي‌كنند كه حق با آن‌ها است. اصرار عجيبي در اعتراف نكردن به گناهان خود دارند و تنها زماني اعتراف مي‌كنند كه اين اعتراف آن‌ها را بهتر از ديگران نشان دهد (من آنقدر قوي هستم كه مي‌توانم بر خلاف تو به گناهانم اعتراف كنم). صفراوي ‌ها انتظار احترام را از سوي ديگران دارند و بسيار كينه‌اي عمل مي‌كنند. اين افراد براي نزديكان و هوادارن خود هر كاري را انجام مي‌دهند اما در مقابل افراد مخالف خود بسيار خشمگين و ظالم هستند. برايشان بسيار مهم است كه قوي و شجاع باشند و از چيزي نهراسند. اگر زماني بهراسند آن را تكذيب خواهند كرد. اغلب اين افراد و نه همه آن‌ها داراي عزت نفس هستند. چالش‌ها را براي اثبات خود به راحتي قبول مي‌كنند و به دنبال فرصت و موقعيتي هستند تا  اين كار را انجام دهند. براي آن‌ها مهم است كه سرسخت و قوي باشند. به طور كلي نقطه مقابل بلغمي‌ها هستند مخصوصاً در كنترلگري، جرات داشتن و پيوستن به رقابت و چالش با تمام وجود. صفراوي‌ها مانند سوداوي‌ها لجباز هستند، اما صفراوي‌ها بيشتر سرسخت هستند در صورتي كه سوداوي‌ها نامطمئن و حساس هستند. صفراوي‌ها همواره به دنبال استقلال هستند و بر اين باورند كه وابستگي يك نوع ضعف به حساب مي‌آيد. بسيار پوست كلفت هستند و در مقابل انتقادات ضد ضربه‌اند و با بي اعتنايي و خنده منتقدان خود را خاموش مي‌كنند.

نقش

در زمان‌هاي قديم اين افراد در راس قرار مي‌گرفته اند و معمولاً ليدر بوده‌اند. به راحتي مي‌توانسته‌اند افراد را فرماندهي كنند. در چالش‌ها با خشم سعي مي‌كرده‌اند تا ثابت كنند آن‌ها برتر هستند و براي فرماندهي يا رئيس بودن مناسب اند. در جوامع امروزي نيز معمولاً به عنوان نقش‌هاي رهبري مانند مدير، سياست مدار، كاپيتان، رهبر گروه ديده مي‌شوند. در داستانها بيشتر به صورت جنگجويان دلير و پادشاهان خودكامه ديده مي‌شوند.