بلغمي‌ها افراد درونگراي مطيعي هستند كه براي خدمت به مردم آماده‌اند.

بلغمي‌ها طوري رفتار نمي‌كنند كه خود را برتر از ديگران نشان دهند. علاقه دارند تا ديگران را خوشحال كنند و تمايلات خودشان برايشان زياد مهم نيست حتي اگر آن ميل و تمايل بسيار حياتي باشد. همواره خود را به عنوان آخرين نفر قلمداد مي‌كنند. در مشاجره ها دنبال صلح و دوستي هستند و تا جايي كه ممكن باشد هزينه‌هاي اين صلح را مي‌پردازند. درگيري اين افراد را مي‌ترساند و هيچ وقت شروع كننده آن نيستند و يا به آن دامن زدن نمي‌زنند. اگر وارد ماجراي دعوا شوند سريع افسرده مي‌شوند و به دنبال راه فرار مي‌گردند تا پيروزي در آن. اگر با اين شرايط روبه رو شوند اعتراف خواهند كرد كه اشتباه كرده‌اند تا از خصومت بپرهيزند. آن‌ها اعتقادي به اين ندارند كه مي‌دانند. هيچ علاقه‌اي به اين كه برنده باشند ندارند و فقط به صلح فكر مي‌كنند. معمولاً رفتار خوبي دارند و شورش عليه قوانين به آن‌ها استرس وارد مي‌كند و مدام با نگراني خواهند گفت " آيا واقعا ما بايد اين كار را انجام دهيم؟" و يا اينكه "ما به دردسر خواهيم افتاد!" بلغمي‌ها هرگز و هرگز دوست ندارند ديگران را برنجانند و همواره اولويت را به ديگران مي‌دهند. اين كار بيشتر بر ميگردد به احساس ناراحتي عميق و ريشه داري كه در خودشان به وجود مي‌آيد تا كمبود اعتماد به نفس يا تمايل به بودن در نقش آدم مثبت داستان. اين افراد بسيار سربع عذر خواهي مي‌كنند و خودشان را قرباني خوشحال بودن ديگران مي‌كنند. در افراد بلغمي همدردي فراوان وجود دارد و به راحتي مي‌توانند احساسات و نيازهاي ديگران را پيش بيني كنند و در جهت آن قدم بردارند تا رضايت بقيه را كسب كنند. اين افراد در گفتن نه مشكل دارند و با چيزهايي كه آزارشان مي‌دهد كنار مي‌آيند تا ديگران را خشنود كنند. اين افراد بسيار قابل اعتماد هستند و اگر قولي بدهند به آن عمل مي‌كنند. بلغمي‌ها از اينكه كاري را درست انجام ندهند مي‌ترسند و خودشان را سرزنش مي‌كنند حتي اگر تقصير بقيه باشد تا ديگران را خوشحال كنند. سعي مي‌كنند طوري صحبت كنند تا ديگران را آشفته نسازند. اين افراد بيشتر حامي هستند تا منتقد.

دو دل بودن و بي تصميمي

اين افراد تصميمات را به ديگران واگذار مي‌كنند و اگر در موقعيتي قرار بگيرند كه بخواهند تصميم بگيرند بسيار ناراحت مي‌شوند و فشار زيادي را تحمل مي‌كنند زيرا نمي‌توانند خود را در نقش يك رهبر يا ليدر ببينند. اين افراد پيروان ذاتي هستند و كارها را زماني به بهترين نحو انجام مي‌دهند كه به آن‌ها گفته شود چه كاري را انجام دهند. در صحبت‌هاي اين افراد كلماتي مانند فكر مي‌كنم، شايد، احتمالاً ديده مي‌شود تا كلمات امري مانند شما بايد كاري را انجام دهيد يا شما مي‌توانيد كاري را انجام دهيد ديده مي‌شود. بلغمي‌ها دوست دارند كاري را انجام ندهند تا اينكه كاري يا چيزي را خراب كنند.

بلغمي‌ها اگر به مشكلي بر بخورند يا متوقف مي‌شوند و يا سرگردان مي‌شوند. دوست دارند دور مشكلات بچرخند تا اينكه به قلب مشكلات راه يابند. به همين دليل نظر خود را به راحتي و تحت تاثير هر كسي عوض مي‌كنند.

آرامش

بلغمي‌ها درونگرا هستند و از تنهايي خود لذت مي‌برند. اما به هر حال از سوداوي‌ها به مراتب بيشتر در اجتماع حضور دارند زيرا مانند سوداوي‌ها مرزي براي كمالگرايي قائل نيستند و ديگران را قضاوت نمي‌كنند. از بودن در كنار دوستان خود لذت مي‌برند و بسيار به آن‌ها وفادارند حتي اگز از آن‌ها سوء استفاده بشود. زيرا ديگران را قبل از خود ارجح مي‌دانند و اگر هم بخواهند نمي‌توانند زيرا فكر مي‌كنند طرف مقابل به آن‌ها نياز دارد. اين افراد نسبت به خشم واكسينه هستند و تنها ممكن است بعد سالها مورد سوء استفاده واقع شدن حرفي بزنند. حتي ممكن است گريه كنند و خودشان را سرزنش كنند تا به كسي پرخاش كنند. اين افراد آرام و ساكت هستند و بدور از هر گونه سورپرايزي اند. در مكان‌ها و موقعيت‌هاي آشنا اظهار نظر مي‌كنند اما هنگامي كه در محيط جديد واقع مي‌شوند مضطرب مي‌شوند. به دنبال هيجان نيستند و محيط‌هاي آرام و قابل پيش بيني را دوست دارند. بسيار آرامند و نظر خودشان را بيان نمي‌كنند. از قضاوت مي‌هراسند و دوست ندارند با قضاوت خود ديگران را برنجانند. اين افراد شنونده هاي خوبي هستند و همواره در گفتگوها حمايتگرانه پاسخ مي‌دهند. اين افراد به عنوان آدم خوب يا خاكي تعريف مي‌شوند. اين افراد به ندرت احساسات خود را بروز مي‌دهند. برخلاف دموي‌ها كه ممكن است جيغ بكشند و سر و صدا كنند، بلغمي‌ها دوست دارند با يك لبخند يا اخم احساسات خود را بروز دهند. بروز عشق آنها نيز دورني است. بيشتر روي بقيه حساب مي‌كنند تا به آن‌ها دستور دهند و آن‌ها را ترغيب كنند.

نقش

در زمان‌هاي قديم افراد بلغمي همان كساني بودند كه به عنوان پيرو محض در خدمت روستا يا قبيله خود بوده‌اند. افراد مستقلي نبوده‌اند اما بدون آن‌ها نيز كاري پيش نمي‌رفته است. در دنياي امروز اين افراد بيشتر آشپز، خدمتكار، كارمند دفتري و كارهاي خدماتي فعاليت دارند.