اگر اين ميزان بالا باشد فرد به درستي و صداقت به سوالات جواب نداده است.


عامل LIE حساسيت و تمايل به مقبوليت اجتماعي را مي‌سنجد. اگر اين عامل بالا باشد نشان دهنده اين است كه حساسيت و تمايل به مقبوليت اجتماعي در فرد زياد است. يعني فرد خود را به سختي مي‌اندازد تا مورد قبول ديگران قرار بگيرد. عامل LIE فاكتور دروغ سنجي نيز محسوب مي‌شود.