بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ به كنترل كيفيت در سطح بالا اعتقاد دارد.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ كار را با درجه بالايي از دقت و صحت انجام مي‌دهند.

نقطه قوت: گرايش به درجه بالايي از كنترل كيفيت.

فرهنگ كاري: امنيت در محيط كار براي حفظ استانداردهاي بالا.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: بايد زمان كوتاهتري را صرف جزئيات كند تا بتواند تصوير كلي تري از كار داشته باشد.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: اين تيپ مي بايست مطمئن شود، محصولي را كه توليد ميكند از درجه كيفيت بالايي برخوردار است.

ارتباطات (با ديگران): كار خود را از قبل آماده كنيد از پر و بال دادن بي مورد خودداري كنيد و به اصل موضوع بپردازيد.

راهكارهايي براي بهبود: اين تيپ ممكن است از تصميم گيري‌ به دليل وسواس كاري، خودداري كند.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.