بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: بسيار به ديگران اعتماد ميكند و مورد اعتماد ديگران نيز است.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ اشتياق زيادي دارد تا شور و شوق زيادي براي پروژه‌ها و ايده‌ها ايجاد كند.

نقطه قوت: اين تيپ پتانسيل بالايي براي ارائه كردن (پرزنت كردن) دارد.

فرهنگ كاري: اختيارات او هم وزن مسئوليت‌ها و نقش‌هايش باشد.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: اين تيپ در موقعيتي قرار بگيرد تا با طيف وسيعي از مردم در ارتباط باشد.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: اختيارات او هم وزن مسئوليت‌ها و نقش‌هايش باشد.

ارتباطات (با ديگران): در مورد موضوعات مختلف بايد واضح صحبت كنيد.

راهكارهايي براي بهبود: اشتياق زيادي نشان دادن نسبت به موضوعي، مي‌تواند براي همه خوشايند نباشد.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.