بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ مي‌تواند در آن واحد توانايي اين را داشته باشد كه بتواند به افراد در يك سو و كارها و پروژه‌ها در سويي ديگر، به طور كامل رسيدگي كند.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ تمايل دارد تا با همفكري كارها را به پيش ببرد.

نقطه قوت: اين تيپ بسيار در مورد تلاش‌هاي تيمش حمايتگر است.

فرهنگ كاري: شناخته شدن در ميان مردم به خاطر دستاوردها.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: اين تيپ اگر مديريت زمان داشته باشد بسيار موفق تر عمل خواهد كرد.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: اين تيپ نياز دارد تا در يك فضاي امن به كار خود ادامه دهد.

ارتباطات (با ديگران): سعي كنيد با ديگران در مورد موضوعات مورد علاقه آن‌ها بيشتر صحبت كنيد.

راهكارهايي براي بهبود: بهتر است در موقعيت‌هاي منفي ساكت بمانيد تا اينكه دست به كاري بزنيد.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.