نمره 79-70:(بااندكي تقويت مي‌توان آن رابه يك توانايي تبديل نمود)

شما از بعضي رفتارهاي كه به خاطر آنها به اين نمره رسيده ايد، اطلاع داشته و وضع خوبي داريد. بقيه رفتارها، هوش هيجاني شما را عقب نگه داشته است. بسياري از مردم از اينجا شروع كرده و وقتي به هوش هيجاني خود توجه نشان مي‌دهند، در بهبود آن پيشرفت‌هاي بزرگي را به دست مي آوردند. شما بايد از اين فرصت كمك گرفته تا توانايي‌هاي بالقوه خود را كشف نمايد و در مواقعي كه عملكرد خوبي نداريد، بهبود يابيد.