در مدل ذهني بار احساسي در پيامدهاي اعمال (Emotional Load) در دو طيف كم و زياد اندازه گيري مي شود. بار عاطفي مي تواند تمام عوامل بررسي شده در مدل ذهني را تحت شعاع قرار دهد و نتايج را ناملموس و اشتباهي جلوه دهد. براي مثال فردي را بسيار منطقي در نظر بگيريد، اگر بار عاطفي در تصميم گيري او زياد باشد ممكن است در لحظه تصميمات بسيار احساسي و خارج از منطق اتخاذ كند. احساساتي بودن با بار عاطفي متفاوت است. آنچه باعث از بهم خوردن تعادل در افراد مي شود تكانشوري يا همان بار عاطفي است و احساساتي بودن از اين موضوع جداست و متفاوت بررسي مي شود.