افرادي كه در اين گروه قرار ميگيرند، مي بايست حساسيت و دقت بيشتري در انجام كارها، به خرج دهند. اين حد از عدم كمالگرايي، مطلوب نيست.