درگيري ذهني با هدف كه با نام انگليسي Obsession شناخته مي شود، در دو طيف كم و زياد در اين آزمون نشان داده شده است. دغدعه يا وسواس هم مي تواند در حيطه مسائل مالي و هم در طيف اهداف سنجيده شود. گاهي افراد شب و روز خود را با اهداف بلند مدت و كوتاه مدت درگير هستند و با آن ها زندگي مي كنند. اين وسواس و دغدغه گاهي تمام شب و روز افراد را در بر مي گيرد. مثال افرادي كه در اوفات فراغت خود نيز درگير مسائل كاري هستند از اين گونه است. معمولاً مديران بزرگ كساني هستند كه دغدغه بالايي داشتند. اما داشتن وسواس يعني حد بالايي از داشتن دغدغه ممكن است مشكل زا شود. در اينگونه موارد فرد بخاطر وسواس بيش از حد ممكن است تك بعدي شود و در هنگام پرداختن به يك موضوع، از ديگر موضوعات وا بماند و همين باعث بروز مشكلاتي در زندگي او شود.