در مدل ذهني، پذيرش ايده هاي جديد (Openness) با دو طيف كم و زياد نشان داده شده است. گاهي اين شاخص با نام روشنفكري نيز شناخته مي شود، كه در واقع core value هاي افراد را نشان مي دهد. افراد با خط قرمز هاي فراوان در پذيرش ايده هاي جديد مشكل خواهند داشت، زيرا هر نوع ايده اي را با ارزش هاي بنيادي و متعدد خود مي سنجند و كنار مي گذارند. مديران موفق و كار آفرينان بايد پذيرش ايده هاي جديد را داشته باشند، تا بتوانند در دنياي پر رقابت و رو به رشد امروز عقب نيافتند. از سويي داشتن openness بيش از حد نيز ممكن است مناسب نباشد زيرا فرد ديگر هيچ خط قرمز و ارزش خاصي را براي خود فائل نيست و ممكن است باعث هرج و مرج و تعدد افكار و معيار ها در فرد شود.