تمركز ذهني (focused) با دو طيف كم و زياد در آزمون مدل ذهني سنجيده مي شود. افرادي با تمركز ذهني زياد معمولاً در يك رشته متخصص مي شوند و از بقيه شاخه ها و رشته ها آگاهي خاصي ندارند. كم يا زياد بودن اين فاكتور بستگي زيادي با خصوصيات شخصيتي و محيط كاري افراد دارد. زماني روانشناسان حوزه كسب و كار بر اين عقيده بودند كه بايد افراد متخصص و يا به عبارتي Specialist باشند تا بتوانند در كار خود موفق باشند. امروزه اين تفكر به سوي Generalist شدن افراد تاكيد دارد. به صورتي كه افراد بتوانند به صورت چند شاخه اي و بين رشته اي حركت كنند و به موفقيت دست يابند. بحث اينكه مديران بايد Generalist و كارمندان بايد Specialist باشند نيز مطرح است.