تمركز زماني (focal time) از ديگر عوامل مدل ذهني است كه مشخص مي كند فرد بر روي گذشته تمركز دارد و يا بر روي آينده. طيف مياني نيز به زمان حال تمركز دارد. اين شاخص مدل ذهني مي تواند نشات گرفته از فرهنگ نيز باشد. در شرق بيشتر تمركز بر روي گذشته است و در غرب تمركز بر روي آينده است. باليدن افراد به گذشته خود و افسوس آن و نداشتن طرحي براي آينده مدلي است كه در شرق بسيار رواج دارد. از سويي در غرب بيشتر بر روي آينده تمركز دارند و متمركز بر روي آينده و برنامه ريزي براي آن هستند. حال نگر بيشتر مدل آسياي غربي مانند تركيه و اروپاي شرقي و يونان است.