مهارت ذهني با نام  (cognitive abilities) در مدل ذهني در دو طيف كم و زياد اندازه گيري مي شود. مدل ذهني لاكه از جهت بررسي هاي همه جانبه دل هاي ذهني از جمله همين شاخص بسيار مورد توجه است. زيرا هوش را هم مورد سنجش قرار مي دهد. شما مي توانيد با مراجعه به تست هاي هوش همين سايت (تست و تايپ) از جزئيات و شاخص هاي هوش خود اطلاع پيدا كنيد.