عامل نگرش به تغيير (Attitude to change) در دو طيف تحولگرا و تحول گريز در مدل ذهني تعريف مي شود. افراد تحوال گرا كمتر دگم هستند و نگرش آن ها به تغيير با ديدي مثبت است. از سويي ديگر افراد تحول گريز ديد مثبتي نسبت به تغيير اوضاع ندارند.