در چه مرحله اي از فرآيند استخدام بايد آزمون روانشناسي گرفت؟

1397/08/10 1:48 PM - 2 ماه قبل


تست هاي پيش از استخدام انعطاف پذير هستند يعني از آن ها مي توان تقريبا در هر مرحله از فرآيند استخدام استفاده كرد. هيچ راهكار واحد و مناسب تحت هر شرايطي براي زمان انجام تست ها وجود ندارد. در واقع به اين بستگي دارد كه شركت شما در كدام مرحله از فرآيند استخدام خود از اطلاعاتي كه تست هاي پيش از استخدام فراهم مي كنند، بيشترين بهره را مي برند.

در ارزيابي كه اخيراً بر روي كارشناسان استخدامي كه از تست هاي پيش از استخدام استفاده مي كنند صورت گرفت، مشخص شد كه شركت ها تمامي مراحل فرآيند استخدام خود از تست ها استفاده مي كنند:

30 درصد از شركت ها زماني كه داوطلبان شغلي درخواست كار مي كنند از آن ها آزمون مي گيرند، 40 درصد آن ها كانديدا را بعد از بررسي اوليه رزومه او محك مي زنند، 23 درصد بعد از مصاحبه كانديدا از او تست مي گيرند و 4 درصد در انتهاي فرآيند استخدام از كانديدا تست مي گيرند يعني درست قبل از ارائه پيشنهاد شغلي. بعضي از شركت ها هم چنين كانديدا را در چندين مرحله از فرآيند استخدام مورد آزمون قرار مي دهند.

با آن كه كارفرمايان در سراسر مراحل استخدام كانديدا را مورد ارزيابي قرار مي دهند، انجام اين كار از سوي بيشتر آن ها (70 درصد) در ابتداي فرآيند استخدام صورت مي گيرد يعني يا در شروع اين فرآيند يا بعد از بررسي اوليه رزومه. اين قضيه نشان مي دهد كه بسياري از شركت ها از تست هاي پيش از استخدام در مرحله كسب اطلاعات استفاده مي كنند، تا بدين وسيله نسبت به دعوت كانديدا به مرحله بعدي استخدام تصميم آگاهانه تري بگيرند.

پيشنهاد ما انجام تست پيش از شروع فرآيند استخدام است چون براي اكثريت كارفرمايان انجام پيشاپيش آن مي تواند باعث غربالگري كانديداها شود، به خصوص اگر تعداد داوطلبان شغلي بسيار زياد است. اين راهكار مي تواند به صرفه جويي در وقت فرآيند استخدام شما با ساده سازي فرآيند شما براي ارزيابي كانديدا، كمك كند. انجام تست پيش از شروع فرآيند استخدام هم چنين باعث شناسايي كانديداهايي مي شود كه اگر تنها به به رزومه آن ها توجه مي كرديد رد مي شده اند، ولي در تست ها نتايج خوبي به دست آورده اند.

براساس نتايج ارزيابي، شركت هاي كمتري تصميم به انجام تست ها در انتهاي فرآيند استخدام، قبل از ارائه پيشنهاد شغلي، مي گيرند. دير انجام دادن تست مي تواند ريسك بالقوه اي به همراه داشته باشد، چون شما ممكن است نظر بسيار مثبتي در مورد يك يا دو كانديدا داشته باشيد ولي متوجه شويد كه نمره كمي در آزمون گرفته اند، در نتيجه تصميم به استخدام آن ها براي شما سخت مي شود چون يا بايد اطلاعات جديد را ناديده بگيريد يا فرآيند استخدام را براي كانديداهاي بيشتر مجددا شروع كنيد.

در نهايت، شركت ها مي توانند در هر مرحله از فرآيند استخدام خود از تست ها استفاده كنند و محل انجام آن بستگي به اهداف استخدام شركت مورد نظر دارد. نتايج ارزيابي بالا نشان مي دهد كه از نظر اكثريت شركت ها استفاده از تست ها در مراحل اوليه فرآيند استخدام ارزش بيشتري دارد چون در مورد كانديداها تصميمات آگاهانه تري مي گيرند.

اگر شما هم مايل به انجام اين آزمون ها در سازمان خود هستيد ميتوانيد از سامانه مديريت استعداد نوتريكا استفاده كنيد.


مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.