انواع تست هاي روانشناسي براي يك مصاحبه استخدامي

1397/08/09 5:24 PM - 2 ماه قبل


دستيابي به يك شغل كار سختي است. شما بايد رزومه اي درست كنيد كه مسئول استخدم را قانع كند تا از شما مصاحبه بگيرد. در طول مصاحبه، شما بايد به او نشان دهيد چرا براي شركت ارزشمند هستيد. سپس ممكن است نياز داشته باشيد در تست روانشناسي پيشنهاد شده براي آن كار موفق عمل كنيد. تست هاي روانشناسي روز به روز دارند به بخش مهمي از يك فرآيند استخدام تبديل مي شوند.

چرا شركت ها از تست هاي روانشناسي استفاده مي كنند؟

شركت ها مي خواهند از استخدام افراد مناسب اطمينان كسب كنند. داوطلبان شغلي ممكن است رزومه خوبي ارائه دهند و در مصاحبه عملكرد خوبي از خود برجا بگذارند، ولي اين دو معمولاً تنها صلاحيت هاي مثبت آن ها را نشان مي دهند. بنابراين يك شركت چطور مي تواند از استخدام فرد مناسبي مطمئن شود كه انتخاب عالي براي آن موقعيت شغلي بوده و قادر به انجام آن كار است؟ جواب اين پرسش تست هاي روانشناسي است. به بوته آزمايش گذاشتن كارمندان بالقوه مي تواند باعث افزايش شانس يك شركت در انتخاب فرد مناسب براي يك شغل، كاهش تعداد نيروهاي خروجي از شركت و پايين آوردن هزينه هاي آموزش شود.

تست هاي روانشناسي چه چيزي را مي سنجند؟

يك شركت ممكن است از سه نوع تست روانشناسي استفاده كند يعني: شخصيت شناسي، تست هاي مهارت و صلاحيت. اين تست هاي چند گزينه اي توانايي يك كانديدا را در مديريت موقعيت هاي مختلف مي سنجند. داوطلبان ممكن است در يك يا تركيبي از اين تست ها شركت كنند. اغلب اوقات، آن ها اطلاع ندارند كه اين تست ها بخشي از فرآيند بررسي كانديدا به شمار مي روند. اين قضيه باعث افزايش شانس شركت در به دست آوردن تصويري حقيقي تر از كانديدا مي شود. نتايج قابل قبول تست ها توسط خود شركت ها مشخص خواهد شد.

تست هاي شخصيت شناسي 

تست هاي شخصيت شناسي محبوب ترين تست هاي روانشناسي به شمار مي روند. هدف از طراحي آن ها سنجش 5 ويژگي شخصيتي براساس نظريه ويژگي هاي شخصيتي 5 عاملي است يعني: استقبال از تجربه، ثبات عاطفي، برونگرايي، وظيفه شناسي و سازگاري. سوالات تست ممكن است گرايش شما به خشم يا پرخاشگري را بسنجند كه در محيط كار عوامل منفي محسوب مي شوند. اين تست ها معمولا در رابطه با شغل هايي صورت مي گيرد كه نياز به ارتباط دائم با افراد در محيط كار دارند.

تست هاي صلاحيت هوش

تست هاي صلاحيت هوش شاخص هاي پيشبينانه عالي براي موفقيت شغلي به حساب مي آيند. مطالعات نشان مي دهد كه آن ها به نسبت مصاحبه يك كانديدا يا در نظرگيري سطح سود يا تجربه كانديدا، شاخص هاي بهتري هستند. اين تست هاي چند گزينه هاي كوتاه مهارت هاي كانديدا در حل مشكل، مهارت هاي تفكر انتقادي و قابليت هاي استدلالي او را مي سنجند.

تست هاي مهارت

بعضي از شغل ها براي موفقيت كارمندان در محيط كار به مجموعه مهارت هاي خاصي نياز دارند. شركت ها مي خواهند مطمئن شوند كه كارمندان بالقوه مي توانند مهارت هاي شغلي خاصي را از خود نشان دهند. انواع تست هاي مهارت براي موقعيت هاي شغلي مختلف وجود دارد از جمله تست هاي سنجش مهارت هاي رياضي و شفاهي، مهارت هاي تايپ، مهارت هاي كامپيوتري و مهارت هاي ورود اطلاعات يك كانديدا. اين دسته از تست ها هوش بنيادي و توانايي يك كانديدا در تفكر منطقي را بررسي مي كنند.


شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.