انواع آزمون هاي پيش از استخدام

1397/09/12 10:08 AM - یک ماه قبل


آيا انجام آزمون هاي پيش از استخدام و بررسي سوابق داوطلبان شغلي از سوي كارفرمايان اقدام قانوني است؟ پاسخ كوتاه "بله" است. شركت ها مي توانند داوطلبان را براي استخدام محك بزنند. پاسخ طولاني اين است كه آزمون ها بايد تبعيض آميز نباشند و به شكل درستي انجام و به شغل مرتبط باشند.

اگر براي يك شغل در نظر گرفته شده ايد و از شما شركت در يك نوع آزمون خواسته شده است، ممكن است بخواهيد هدف آن تست را بدانيد و اين كه چطور بر شانس استخدام شما تاثير خواهد گذاشت، و شايد اين كه آيا اين كار حتي قانوني است يا نه. ما در اين مطلب قصد داريم به اين سوالات با نگاهي اجمالي به آزمون هاي پيش از استخدام پاسخ دهيم.


جنبه حقوقي و عملكرد آزمون هاي پيش از استخدام

كارفرمايان اغلب اوقات از آزمون ها و ديگر شيوه هاي گزينشي براي سنجش داوطلباني استفاده مي كنند كه قصد استخدام آن ها را دارند. بعضي از اين آزمون ها توجه نزديكي به توانايي ها و مهارت هاي شغلي دارند ولي سايرين اطلاعات شخصي را براي اهداف گوناگون و تا حدي بحث برانگيز جمع آوري مي كنند. 

با آن كه جنبه حقوقي پابرجاست، آزمون هاي پيش از استخدامي از نظر حقوقي مشروع هستند كه شركت از نتايج آزمون براي تبعيض قائل شدن بين افراد براساس نژاد، رنگ پوست، جنسيت، مليت، مذهب، ناتواني جسمي و روحي، يا سن (يعني در نظر نگرفتن داوطلبان شغلي تنها به اين علت كه 40 سال سن يا بيشتر دارند) استفاده نكند. آزمون هاي پيش از استخدام بايد معتبر باشند و با شغلي كه درخواست آن را كرده ايد در ارتباط قرار گيرند.

نوع آزمون هايي كه در اين مطلب بيان مي شوند با آزمون هاي لازم براي اخذ گواهينامه ها و تاييدنامه هاي شغلي متفاوت است. تفاوت آن ها اين است كه براي گواهينامه ها و موارد مشابه بايد استانداردهاي حقوقي و صنعتي رعايت شود كه بخشي از فرآيند استخدام كارمندان به شمار نمي روند.


انواع آزمون هاي استخدامي

آزمون هاي استخدامي ممكن است نگاه كنند كانديداي شغلي چه كساني هستند، چكار مي توانند انجام دهند يا آن ها مي توانند وظايف فيزيكي كار را با امنيت انجام دهند يا خير. به شكل ايده آل، اين آزمون ها به عنوان يك ابزار در اختيار مسئولين استخدام قرار دارند و بهترين راه براي اجتناب از تعصبات در استخدام به شمار مي روند.

تست هاي شخصيت شناسي

تست هاي شخصيت شناسي اين قضيه را مورد ارزيابي قرار مي دهند كه يك  فرد تا چه حد ويژگي هاي شخصيتي يا حالات خاصي را دارد يا احتمال بروز رفتاري را در يك فرد پيش بيني خواهند كرد. به صورت ايده آل، هدف تعيين اين است كه يك كانديدا تناسب خوبي با شغل و فرهنگ شركت دارد يا خير. تست هاي شخصيت شناسي معمولا به شكلي نوشته مي شوند تا هرگونه تلاش براي عدم صداقت را نشان دهند. هدف سنجش شخصيت كانديداها استخدام افرادي است كه با شناسه كارمندان ايده آلي كه سازمان به دنبال آن هستند، همخواني دارند.


آزمون هاي سنجش استعداد

آزمون هاي استعداد سنجي به منظور كمك به پيش بيني عملكرد شغلي يك كارمند جديد و احتمال بقاي آن در شركت استفاده مي شوند. در اين آزمون ها به مهارت ها و توانايي هاي بالقوه تمركز مي شود كه با شخصيت يا مهارت هاي توسعه يافته اي كه با بررسي تاريخچه كاري يك داوطلب شغلي آشكار مي شود، فرق دارند. اين نوع آزمون ها به پاسخ گويي به سوالاتي در خصوص اين كه داوطلب شغلي اگر استخدام شود موفق خواهد بود يا خير كمك مي كنند.


آزمون هاي توان شناختي

آزمون هاي  توان شناختي براي سنجش قدرت استدلال، حافظه، سرعت و دقت اداركي و مهارت هايي در زمينه رياضيات و درك مطلب و هم چنين دانش در مورد يك عملكرد يا شغل خاص استفاده مي شوند. عملكرد شناختي تقريبا چيزي است كه اكثر افراد از آن به عنوان "هوش" ياد مي كنند گرچه هوش واقعي جنبه هاي متعدد ديگري نيز دارد.


آزمون هوش هيجاني

هوش هيجاني (EI) توانايي يك فرد در درك عواطف خود و ديگران است. هوش هيجاني بالا براي اكثر شغل ها مهم و براي بعضي ديگر حياتي است چون افرادي كه از هوش هيجاني بالايي دارند مي توانند با همكاران خود به خوبي كار، به خوبي با عموم مردم ارتباط برقرار و به شكل حرفه اي و بالغانه اي خشم و نااميدي را مديريت كنند.


آزمون هاي فيزيكي پيش از استخدام

كارفرمايان ممكن است كانديداها را ملزم به انجام آزمون فيزيكي پيش از استخدام كنند تا مشخص شود فرد از نظر فيزيكي براي انجام كارهاي بالقوه خطرناك يا سنگين مناسب است يا خير. آزمون هاي فيزيكي پيش از استخدام براي تعيين قدرت بدني و استقامت فيزيكي داوطلب كه براي انجام شغل الزامي است، استفاده مي شوند.


تست هاي توانايي فيزيكي

تست هاي توانايي فيزيكي قدرت فيزيكي يك داوطلب را در انجام يك وظيفه خاص يا قدرت يك گروه عضلاني خاص و هم چنين به طور كلي استقامت و قدرت بدني را مي سنجند.


تست هاي اعتياد

چندين نوع تست اعتياد وجود دارد كه از كانديداها قبل از استخدام پرسيده مي شود انجام دهند. انواع مختلف تست هاي اعتياد كه حضور مواد مخدر يا الكل را نشان مي دهند شامل تست هاي اعتياد با نمونه گيري ادرار، تست الكل، تست بزاق و تست عرق بدن مي شوند. گفتن اين قضيه مهم است كه با آن كه اكثر تست هاي الكل مشخص مي كنند كه آيا سوژه در حال حاضر الكل مصرف كرده است يا نه، چنين چيزي يكساني براي هيچگونه مخدري وجود ندارد. تست هاي اعتياد مشخص مي كنند كه سوژه مواد شيميايي خاصي را در هر زماني در هفته ها يا ماه هاي اخير استفاده كرده است يا خير.


تست هاي انجام نمونه كار

تست هاي نمونه كار از جمله تست هاي عملكرد، شبيه سازي ها، نمونه كارها و پيش نمايش واقعي كار، عملكرد و استعداد كانديدا را در انجام وظايف خاص مي سنجند. اين آزمون ها را چيزي مانند يك فرصت كوتاه براي نمايش عملكرد شغلي خود بدانيد.


بررسي سوابق و بررسي اعتبار

بررسي سوابق جنايي اطلاعاتي در خصوص بازداشت يا سابقه دستگيري در اختيار كارفرما قرار مي دهد. بررسي اعتبار اطلاعاتي در خصوص تاريخچه مالي و اعتبار مالي فرد فراهم مي كند. در ايران با نام گواهينامه سوء پيشينه در مراكز پليس 10+ به افراد ارائه مي شود. 


شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.