آيا كارمندان به مرور زمان رفتار خود را تغيير مي دهند؟

1397/09/17 2:48 PM - یک ماه قبل


اين سوال الزاماً اين نيست كه آيا مردم تغيير مي كنند يا نه، بلكه در رابطه با بررسي پيوستگي و عدم تناقض رفتار با گذشت زمان است. افراد يقيناً تغيير مي كنند؛ ما اطلاعات جديد و راه هاي جديدي را براي انجام كارها ياد مي گيريم و راه هاي درك محيط خود را گسترش مي دهيم. يك ديدگاه كلاسيك از توسعه انساني كه به طور كامل توسط روانشناس مشهور فرانسوي پياژه توصيف شده اين است كه ما اطلاعات و مهارت هاي جديد را جذب مي كنيم و به مرور زمان اين روش هاي جديد مشاهده جهان و مهارت هاي جديد را در ديدگاه قبلي خود از جهان يا مجموعه مهارت هايمان جا مي دهيم.

با وجود تغييراتي كه افراد به دنبال رشد و توسعه با آن روبرو مي شوند، واقعا سطح عدم تناقضي كه در رفتار و شخصيت افراد با گذشت زمان ديده مي شود جاي شگفتي دارد. افرادي كه به خوبي نمي توانند با ديگران همكاري كنند (ويژگي همكاري تيمي پاييني دارند) به ندرت در همكاري با ديگران رفتار عالي از خود نشان مي دهند. گرچه، آن ها ممكن است اگر بر بهتر شدن توجه كنند به يك سطح قابل پذيرش تر از همكاري تيمي با ديگران برسند.

افراد مي توانند با تمركز واقعي بر پيشرفت در يك حوزه و اولويت دهي به آن در زندگي شان تغيير كنند. به همين دليل، مهم است فرصت هاي توسعه مهارت و آموزش را در اختيار كارمندان قرار داده و به آن ها اجازه دهيم مهارت هاي خود را بهبود بخشند. گرچه، در بزرگسالان، تغيير به آهستگي صورت مي گيرد و بايد به يك عادت تبديل شود تا معنا و مفهوم پيدا كند و در دراز مدت در فرد نهادينه شود.

به طور كلي، 12 تا 18 ماه مدت زمان معقولي براي دوباره محك زدن يك كانديدا در نظر گرفته مي شود (آزمون ديسك). هر بازه زماني كوتاه تر از اين باعث مي شود خطاي تصادفي بيشتري را در مقايسه با تغيير واقعي مشاهده كنيد. تحقيقات اشاره مي كند سطح اطمينان پذيري از ويژگي هاي شخصيت، توانايي حل مشكل و ابعاد ارتباط بين فردي به دنبال آزمودن و دوباره آزمودن آن ها نسبتا بالا و با گذشت مدت زمان طولاني (20 سال و بيشتر از آن!) ثابت است.


ديسك مديريت عملكرد مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.