شش جنبه مختلف هوش هيجاني كه بايد در زمان استخدام يك رهبر در نظر بگيريد.

1397/09/25 4:20 PM - یک ماه قبل


زمان انتخاب رهبران براي سازمان خود، چندين ويژگي مهم وجود دارد كه در يك كانديداي توانمند بايد به دنبال آن ها باشيد. به عنوان مثال، يقيناً رهبري مي خواهيد كه مهارت هاي خوبي در بحث تفويض اختيار، توانايي پيش بردن تغييرات در سازمان، توانايي ايجاد يك هدف والا و اجراي آن را داشته باشد. تمامي اين ويژگي ها خصوصياتي قابل تحسين براي يك رهبر هستند ولي اكثراً در حوزه وظايف او قرار مي گيرند.

درنظرگيري اين رفتار در يك رهبر بسيار مهم است چون بر روي هدف نهايي يك سازمان تاثير مستقيمي مي گذارد، ولي مهم است به ياد داشته باشيم كه اين قضيه تنها يك طرف معادله است. يك رهبر موفق هم چنين بايد تيمي از كارمندان را رهبري كند، بنابراين نمي توانيد زمان ارزيابي يك كانديداي توانمند مهارت هاي نرم او را ناديده بگيريد. يك حوزه خاص كه بايد تلاش خود را موقع ارزيابي معطوف آن كنيد هوش هيجاني است.

نشريه Psychology Today هوش هيجاني (EI) را به اين شكل تعريف مي كند "قابليت شناسايي و مديريت هيجانات خود و هيجانات سايرين." گرچه اين تعريف به اندازه كافي ساده به نظر مي رسد، ولي هوش عاطفي مي تواند مفهوم پيچيده اي براي سنجش باشد. شركت توسعه تعالي نوتريكا به شما پيشنهاد مي كند زمان بررسي كانديداهاي مديريت براي سازمان خود اين جنبه هاي مختلف هوش هيجاني را در نظر بگيريد.

خود آگاهي/ خود حفاظتي – يك رهبر قدرتمند بايد به شكل دقيقي از افكار، عواطف و رفتار خود آگاه باشد. آن ها بايد بتوانند دقيقا نكات قوت و ضعف خود را شناسايي و درك كنند و يك سيستم ارزشي داشته باشند كه نخواهند به آن لطمه بزنند. 

عزت نفس/ استقلال – اگر درك و پذيرش نكات ضعف يك فرد اولين گام براي يك رهبر خوب بودن است، پذيرفتن آن اطلاعات گام دوم است. رهبران خوب بايد بدانند چطور نكات قوت خود را براي جبران نكات ضعف شان به كار بگيرند. آن ها بايد هم چنين به مهارت ها و صحت رفتار و اعمال خود اطمينان داشته باشند.

آگاهي اجتماعي/ ادراك اجتماعي – تنها درك خود كافي نيست. رهبران هم چنين بايد از انديشه ها، عواطف و رفتار سايرين آگاه باشند. يك رهبر هم چنين بايد بتواند به شكل بي طرفانه اي نكات ضعف و قوت ديگران را شناسايي و پاسخ افراد را به آن تحليل پيش بيني كند تا بتواند پيام خود را به شكل مناسبي برساند.

كنترل خود/ تحمل استرس – ناچاراً ، تمامي رهبران با موقعيت هاي تنش آفرين و استرس زا روبرو مي شوند. مهم است كه رهبران به دنبال مواجه شدن با وقايع وخيم نه تنها آرامش خود را حفظ كنند بلكه در مورد عواقب بالقوه آن موقعيت خوش بين باقي بمانند. آن ها بايد بتوانند حركات و تصميمات ناگهاني خود را كنترل كنند و تصميماتي صحيح حتي در دوران تنش آفرين بگيرند، چون پاسخ يك رهبر نسبت به يك موقعيت چالش برانگيز بر روي روحيه و رفتار ساير اعضاي تيم نيز تاثير خواهد گذاشت.

همدلي – اين ويژگي تقريبا نيازي به توضيح ندارد. فردي كه مسئوليت رهبري يك تيم را بر عهده دارد بايد به فكر آرامش و صلاح ديگران باشند. حفظ احترام سايرين و برخورداري از يك حس مسئوليت پذيري اجتماعي مهم است تا به دنبال آن اين اطمينان به وجود آيد كه كارمندان به واسطه اين كه بخشي از تيم هستند در خود احساس ارزش مي كنند. 

سازگاري / انعطاف پذيري – شرايط اغلب اوقات تغيير مي كنند. فردي كه نقش يك رهبر را دارد بايد بتواند رفتار و منش خود را طبق شرايط تغيير دهد. در اين جا خودآگاهي دوباره نقش خود را بر جا مي گذارد ولي يك رهبر كافي نيست كه متوجه شود ممكن است نسبت به يك موقعيت چالش برانگيز يك واكنش منفي نشان دهد. بلكه هم چنين او بايد بتواند افكار و عواطف خود را تغيير دهد و با آن شرايط براساس نياز وفق يابد.

سنجش هوش هيجاني مي تواند سخت باشد. سوالات يك مصاحبه رفتاري مي توانند بعضي از جوانب بالا را مانند تحمل استرس يا سازگاري بسنجند ولي چندين جنبه مختلف از هوش عاطفي با ويژگي هايي سر و كار دارند كه براي يك كانديدا بسيار خصوصياتي شخصي به شمار مي روند. خوشبختانه، در زمان بررسي رهبران بالقوه راه هاي ديگري نيز براي سنجش هوش هيجاني وجود دارد.

آزمون هوش هيجاني كه از يك قابليت خود گزارشي بهره مي برد مي تواند اطلاعات زيادي در خصوص هوش عاطفي و شخصيت يك كانديدا فراهم كند. اگر قصد ارزيابي كارمندان داخلي شركت خود را دارد، يك ارزيابي 360 درجه مي تواند اطلاعات مهمي در مورد هوش عاطفي كارمند را نشان دهد. بدون توجه به روشي كه براي سنجش هوش عاطفي يك رهبر بالقوه به كار مي بريد، مهم است كه در زمان انتخاب يك رهبر براي سازمان خود اين مفهوم با اهميت را در نظر بگيريد.


هوش هيجاني مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.