آيا تست هاي شخصيت شناسي باعث تصميم گيري هاي بهتر در بحث استخدام مي شوند؟

1397/10/08 12:15 PM - 21 روز قبل


استفاده از تست هاي روانشناسي پديده اي جديد نيست. از اين آزمون ها از زمان جنگ جهاني اول در فرآيند استخدام كارمندان استفاده مي شده است. تعيين نحوه كاهش نرخ خروج كارمندان از شركت، افزايش بهره وري و پيش بيني دقيق تر عملكرد كارمندان تقريبا هدف هر سازماني به شمار مي رود. پيش بيني موفقيت در آينده يك داوطلب شغلي به دليل اهميتي كه دارد يك امر مهم و مشكل است. بنابراين، طبيعي است كه شركت ها به تست هاي روانشناسي رو مي آورند با اين اميد كه دقت و اعتبار فرآيند هاي استخدام خود را بهبود بخشند.

در نتيجه اين سوال شكل مي گيرد: آيا تست هاي شخصيت شناسي جلوي تعصبات را در استخدام مي گيرند و در نهايت به شركت ها در انتخاب مناسب ترين كانديداها كمك مي كنند؟ جواب يك بله يا نه راحت نيست.

درك نكات ضعف

تست هاي روانشناسي بايد با آگاهي استفاده شوند. با آن كه به كارگيري تست هاي شخصيت شناسي و رفتارسنجي در فرآيند استخدام مزايايي به همراه مي آورد، در بسياري از موارد متغيرهايي مانند موارد زير موانعي را در پيش پاي مديران استخدام قرار مي دهند.

تست هاي روانشناسي مي توانند ويژگي هاي عمومي شخصيتي افراد، نكات ضعف و قوت آن ها را شناسايي كنند ولي شاخص پيشگويانه خوبي براي افرادي كه در يك محيط كاري خاص عملكرد خوبي خواهند داشت، به شمار نمي روند. به عنوان مثال، افراد برونگرا و درونگرا به يك شكل مي توانند با استفاده از نكات قوت و مهارت هاي خود براي موفقيت، فروشندگان خوبي شوند. به عنوان مثال، يك فرد درونگرا ممكن است شنونده بسيار خوبي باشد و از اين استعداد براي درك مشتري خود استفاده كند.

مشكل ديگر اين است كه افراد مي توانند در پاسخ دهي صداقت نداشته باشند و جواب هايي ارائه دهند كه به نظرشان كارفرما به دنبال آن ها است (به عنوان مثال در صورتي كه "برونگرايي" ويژگي بهتري براي يك موقعيت شغلي فروشندگي محسوب شود، كانديدا جواب خود را به همان شكل خواهد داد و در نتيجه شخصيت "حقيقي" او مخفي مي ماند).

ما در سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان) با در اختيار قراردادن يك ابزار قدرتمند به شما كمك مي كنيم تا اين خطاها را به حداقل برسانيد.

تست هاي شخصيت شناسي كجا مفيد هستند

با وجود اين كه تست هاي روانشناسي كامل نيستند، ولي تحقيقات نشان داده است بعضي از انواع خاص آزمون ها اطلاعات با ارزشي در مورد قابليت داوطلب شغلي در حل مشكل، استدلال و در نهايت ميزان موفقيت در يك موقعيت شغلي فراهم مي كنند.

حتي با آن كه بر سر ميزان دقت اين آزمون ها توافق عمومي وجود ندارد، ولي اكثر كارشناسان كاملا با اين قضيه موافق هستند كه آزمون هاي توانايي شناختي (كه در آن ظرفيت يك كانديدا در پردازش رواني اطلاعات، درك جامع و استفاده از آن ها سنجيده مي شود) دقيق ترين شاخص هاي پيشگويانه موفقيت در مقايسه با ديگر آزمون هاي پيش از استخدامي به شمار مي روند.

گرچه، براي حداكثر بهره مندي از پتانسيل يك آزمون پيش از استخدام، بايد اين درك وجود داشته باشد كه آزمون ها همواره به شكل دقيقي بعضي از متغيرهاي خاص و مهم موفقيت را در بر نمي گيرند، يعني:

  • مزيت رقابتي فعلي محصول/ خدمات شركت
  • فضاي مثبت نگري و خوش بيني در اداره (يعني روش و رفتار فرهنگي)
  • دادن استقلال كاري به داوطلب شغلي
  • منابع فراهم شده براي موفقيت داوطلب شغلي
  • شيوه مديريت و واگذاري اختيارات آن

علاوه بر اين، شركت ها بايد آزمون را با يك فرآيند مصاحبه شغلي استاندارد تكميل كنند. يعني از كليه كانديداها سوالات يكساني پرسيده شود تا مصاحبه كنندگان ساده تر بتوانند پاسخ هاي كانديداها را امتيازبندي و آن ها را با هم مقايسه كنند.

هم چنين، بايد از قبل مشخص شده باشد كه نتايج تست روانشناسي چقدر اهميت دارد. ما در طول ساليان تجربه كاري خود، با موارد مختلفي روبرو شده ايم كه افراد داراي عملكرد شغلي عالي در آزمون هاي استخدامي به نسبت افرادي كه يك وظيفه شغلي را خوب انجام نداده اند، امتياز پايين تري به دست آورده اند.

بنابراين، بهتر است اين آزمون ها را با يك ابزار سنجشي تكميلي ديگر همراه سازيد به جاي اين كه نتيجه آن ها تصميم نهايي شما را رقم زند.

جمع بندي

تست هاي شخصيت شناسي و آزمون هاي روانشناسي استخدامي با آن كه كامل نيستند، ولي مي توانند ارزش و كيفيت بالايي داشته باشند. گرچه واقعا بايد به درستي استفاده شوند.

علاوه بر تمامي موارد بالا، بهره مندي از اجراي اين آزمون ها نياز به درك اين دارد كه نتايج آزمون در ارزيابي كلي يك كانديدا چه مكاني به خود اختصاص مي دهند چون اگر به نتايج آزمون بيش از حد اهميت دهيد، عدم دقت آزمون مي تواند باعث حذف كارمندان بالقوه با عملكرد بالا شود. گرچه، با وجود بعضي از نقص ها، مديران استخدام بدون شك مي توانند به عنوان يك ابزار مكمل ارزشيابي كارمند از يك آزمون مرتبط شغلي مزيت زيادي ببرند.  


شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.