درصد تيپ هاي رفتاري مختلف آزمون ديسك در كشورهاي مختلف

1397/10/09 11:39 AM - 20 روز قبل


آن هايي كه با آزمون ديسك آشنا هستند اغلب اوقات به دنبال پاسخ اين سوال مي گردند: نتيجه آزمون ديسك در ديگر كشورها به چه شكل است؟ آيا مردم چين يا لهستان از هر تيپ رفتاري آزمون ديسك نسبتي مشابه با نتايج به دست آمده در كشور آمريكا دارند؟ آيا اكثر افرادي كه شغلي مشابه با من در ديگر كشورها دارند، از نظر رفتاري همانند با من هستند؟

وب سايت PeopleKeys قصد جواب دادن به اين سوالات را داشته است.

آن ها از داده هاي به دست آمده از 260 هزار نفر از 50 كشور مختلف استفاده كرده و يك تحقيق فرهنگي انجام داده اند تا مشخص شود كه تيپ هاي شخصيتي ديسك آيا تحت تاثير كشور، فرهنگ و حرفه قرار مي گيرند. آن ها مي خواسته اند به اين قضيه پي ببرند كه فرهنگ هاي مختلف در شرايط خاص تيپ هاي رفتاري خاصي را ترجيح مي دهند يا نه و اين كه مردم كشورهاي مختلف در محيط كار و خانه شخصيتي متفاوت دارند.

يافته هاي آن ها نشان داده است كه شخصيت افراد در كشورهاي مختلف از جمله آمريكا، در محيط كار و خانه متفاوت بوده است. بدون شك اين قضيه جاي تعجب ندارد. قسمتي از چيزي كه باعث شگفت انگيز بودن و اعتماد به آزمون ديسك مي شود اين است كه محيط را مد نظر مي گيرد. و منطقي است كه افراد ويژگي هاي رفتاري متفاوتي را در محيط هاي كاري از خود نشان دهند.

يكي از چيزهايي كه آن ها دوست داشتند مشخص كنند اين بوده است كه آيا افراد در كشورهاي مختلف جهان در شغل هاي رهبري تيپ هاي شخصيتي مشابهي دارند يا نه.

آن ها متوجه شدند كه كارمندان رده بالاي يك شركت بدون توجه به كشور داراي ويژگي هاي رفتاري مشابهي بودند. مدير عاملان و مديران ارشد امور مالي در بسياري از شركت هاي مختلف از نظر تيپ شخصيتي غالب خود D بودند.

هر تيپ رفتاري ظرفيت تبديل شدن به يك رهبر عالي را دارد. و هر تيپ رفتاري باعث بروز يك تيپ رهبري متفاوت ولي به يك شكل سودمند، مي شود. تحقيقات نشان داده است گرچه ديگر تيپ هاي شخصيتي مي توانند به همان ميزان رهبران موثري باشند، ولي افراد داراي تيپ D در بالا رفتن از نردبان رهبري توانايي بيشتري دارند.

اين تحقيق فرهنگي هم چنين براساس انتظاري كه مي رفت، مشخص كرد كه افراد در كشورهاي فراواني با محيط شان خود را وفق مي دهند. اين وب سايت بررسي كرده است كه تمامي پاسخ دهندگان به آزمون خود را در محيط خانه يا با خانواده چطور رتبه بندي كردند. تنها در حدود 3 درصد جمعيت شايع ترين تيپ شخصيتي خود را در خانه D اعلام كردند و 66 درصد گفتند رفتاري امن و ثابت از خود نشان مي دهند.

گروه بعدي كه آن ها بررسي كردند اساتيد و دانشجويان در يك محيط دانشگاهي يا كالج در 50 كشور مختلف بوده است. آن ها متوجه شدند به عنوان مثال در كشور چين، با آن كه تنها آمار آن به نسبت محيط خانه اندكي بالاتر است، تنها 5 درصد پاسخ دهندگان به آزمون ديسك تيپ شخصيتي D را در محيط دانشگاه نشان دادند. تيپ هاي رفتاري S، C و I بيشترين درصد را در اين نمونه آماري به خود اختصاص دادند. علت آن مي تواند به اين قضيه برگردد كه اين تيپ هاي رفتاري بيشتر مناسب يك محيط آموزشي سودمند و با حقوق برابر بين افراد هستند.

در نتايج اين تحقيق مشخص شد كه اندكي افزايش در تيپ رفتاري تسلط گرا يا D را زماني مي توان ديد كه محيط از يك حالت آموزشي و رابطه اي تر به محيط هاي كاري "سنتي" تر تبديل مي شود. (سنتي در اين جا به اين معنا است كه محيطي را نشان مي دهد كه در آن يك سلسله مراتب در محيط كار رعايت مي شود يعني مديريت در راس قرار مي گيرد و كارمندان مادون در رده هاي بعدي.) اين افزايش اندك در درصد تيپ رفتاري D به دنبال تغيير محيط خانه/ خانواده به سمت محيط هاي كاري حرفه اي تر و سنتي تر بيشتر مي شود. به طور كلي شغل هاي داوطلبانه، مربي گري و افراد كاسب يا تاجر درصدهاي بيشتري از تيپ هاي رفتاري D را نشان دادند.


ديسك شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.