تاريخچه خود ارزيابي

1397/06/04 1:44 PM - 4 ماه قبل


علم فلسفه از ساليان دور به دنبال ابزار و وسيله‌اي براي ارزيابي توصيف رفتارهاي مختلف در انسان‌ها بوده است. اولين بار بقراط و پس از آن جالينوس ابزارهايي براي طبقه بندي تيپ‌هاي شخصيتي، ارائه دادند. در صده‌هاي اخير دانشمندان علم روانشناسي با مطرح كردن تئوري‌هاي مختلف و با استفاده از ابزارهاي آماري دست به طبقه بندي‌هاي مختلف افراد در اين خصوص زده‌اند. پاسخ به سوال كيستي و جنبه‌هاي مختلف آن از زواياي گوناگون توسط روانشناسان مورد بررسي قرار گرفته است و آزمون‌هايي بر همين اساس طراحي شده است. از آنجا كه انسان موجود پيچيده‌اي است در واقع نمي‌توان ادعا كرد كه تنها يك آزمون خاص، تمام جنبه‌هاي مختلف انساني را توضيح و توجيه كند. بر همين اساس كاوش و ارائه آزمون‌هاي مختلف هنوز ادامه دارد.

در سال‌هاي آغازين دهه 1920 نظريه مدل رفتاري توسط دكتر ويليام مولتون مارستون معرفي شد. مارستون اعتقاد داشت كه چهار سبك رفتاري وجود دارد كه مي‌توان افراد را بر اساس آن طبقه‌بندي نمود. آزمون اين مدل (تست ديسك با گزارش كامل) بعدها توسط شركت‌هاي مشاور منابع انساني، براساس مطالعات يونگ و مارستون شكل گرفت.

در دهه 1940 اولين بار مفهوم مدل ذهني ارائه شد و دانشمندان و روانشناسان بسياري روي مقوله خود شناسي به بررسي پرداختند.

در نيمه‌هاي قرن بيستم كارل گوستاو يونگ روانشناس و متفكر سويسي با ارائه نظريه كهن الگوها به خودشناسي شكل جديدي داد. يونگ پس از بررسي ناخودآگاه جمعي نظريه كهن الگو را ارائه داد. بر اساس نظريه او آرك تايپ‌ها همان تصاويري است كه بر اثر تجربه مكرر پدران باستاني به ناخود آگاه بشر راه يافته است و در همه انسان‌ها اين كهن الگوهاي مشابه ديده مي‌شوند. پس از آن بر اساس اين نظريه خانم كارل پيرسون آزموني براي آن تهيه نمود كه در سايت تست و تايپ با نام آزمون آركتايپ يونگ (قهرمان درون) در اختيار شما قرار گرفته است. در كنار اين نظريه، نظريه كهن الگوهاي اسطوره‌اي نيز شكل گرفت كه اساس آن خدابانوها و خدايان يونان بود و به همين امر تكراري بودن الگوهاي شخصيتي اشاره داشت؛ كه در شناخت فردي بسيار موثر هستند. هر يك از اين اسطوره‌ها داراي خصوصياتي مي‌باشند كه شخصيت افراد معمولاً در آن‌ها بازتاب داده شده است.

اگر بخواهيم از نظر تاريخي به مقوله شخصيت شناسي بپردازيم نبايد از اينياگرام غافل بمانيم. در دهه 1950 شماي بسيار كهن  آزمون اينياگرام، توسط گُرجي‌اُف (استاد معنوي و فيلسوف بزرگ روسي، ارمني) به دنياي امروز معرفي شد، او معتقد بود كه مي‌توان تمام رويدادهاي جهان هستي را با استفاده از آن، تفسير و درك كرد. در پنجاه سال گذشته تعدادي از بزرگان علم روانشناسي، مطالعات و بررسي‌هاي بسياري درباره‌ شماي اينياگرام انجام داده‌اند، تا بتوان از آن براي تشخيص تيپ‌هاي شخصيتي به درستي و به طور علمي و عملي استفاده كرد.

گاستون برژه از ديگر افرادي بود كه در دهه 1950 به معقوله خود شناسي پرداخت و تحقيقات او منجر به ارائه آناليز شخصيت كاربردي شد.

اواخر دهه 1960 و دهه 1970 دوران طلايي ارائه مقالات و آزمون‌هاي مختلف خود شناسي بود كه مي‌توان از جمله به آزمون‌هاي  MBTI ،NEO  و آيسنك(يا آزمون طبايع) اشاره كرد.

 تاريخچه آزمون‌هاي هوش نيز به اوايل دهه 1900 بر مي‌گردد. اولين بار روانشناسي به نام آلفرد بينت مامور شد تا در مدارس، دانش آموزاني كه از نظر هوشي به كمك نياز داشتند را بيابد. بر همين اساس آزمون‌هاي هوش شكل گرفتند بعدها هوارد گاردنر، با ارائه تئوري هوش هشتگانه تحولي در تقسيم بندي‌هاي ارائه شده تا آن زمان را ايجاد كرد. چندي بعد هوش هيجاني به عنوان عامل مهمي در كسب موفقيت افراد شناخته شد و بر اساس آن آزمون‌هاي زيادي طراحي شدند. ما در سايت تست و تايپ آزمون هوش هشتگانه گاردنر و دو آزمون هوش هيجاني بار- ان و تست هوش هيجاني برادبري و گريوز را، براي شما فراهم آورده‌ايم. آزمون هوش كمبريج كه در سال 1993 ارائه شد به عنوان معتبرترين آزمون هوش IQ شناخته مي‌شود. ملاك اين آزمون نيز توانايي استفاده افراد از دونيمكره راست و چپ مغز مي‌باشد. در سايت تست و تايپ، تست راست مغزي و چپ مغزي هم در اختيار كاربران قرارگرفته است.شخصيت شناسي توسعه فردي


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.