مزاياي آزمون ديسك با گزارش كامل سايت تست و تايپ

1397/06/04 3:24 PM - 4 ماه قبلارائه 3 نمودار رفتاري در آزمون تست و تايپ به كاربران. سه نمودار شخصي، كاري و عمومي به كاربران ارائه مي گردد. اين مدل بر اساس آخرين تغييرات در آزمون جهاني ديسك ارائه شده است. در نظر داشته باشيد كه آزمون‌هايي كه دو نمودار ارائه مي‌كنند، در نرم افزار آن ‌ها آخرين تغييرات آزمون جهاني ديسك اعمال نشده است و از نسخه قديمي استفاده مي‌كنند.


 امتياز بندي از صفر تا 100 به جاي 0 تا 9 . در مدل هاي قديمي و بدون اعمال هنجاريابي امتياز بندي بدون محاسبه انحراف معيار از جامعه نمونه، به كاربران ايراني ارائه مي‌شود كه در مدل سايت تست و تايپ به علت اعمال ميانگين نمونه و نرمال كردن داده ها با هنجار اجتماعي، نرمال شدن داده هاي ورودي صورت گرفته است. دقت داشته باشيد در صورتي كه آزموني اعداد خام 0 تا 9 را گزارش مي‌دهد به هيچ عنوان هنجاريابي روي آن اعمال نشده است.


گزارش كامل تيپ رفتاري بر اساس الگوي رفتار كاري. بر اساس رويكرد كسب و كاري تست و تايپ، تيپ رفتاري كاري افراد گزارش مي گردد. در اين گزارش آن رفتاري را كه فرد در محيط كار تمايل به بروز آن دارد مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد. بر اين اساس سازمان ها به راحتي و با اعتماد كامل از جنبه زندگي كاري فرد مي‌توانند از گزارش اين آزمون بهره‌مند گردند. اين گزارش‌ها بر اساس تيپ رفتاري فرد بين 20 تا 25 صفحه خواهد بود كه به صورت آنلاين، ارائه مي‌شود.

براي استفاده از اين آزمون بر روي اين لينك كليك كنيد.


ديسك شخصيت شناسي


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.