مديريت استعداد چيست و شامل چه فرآيندهايي مي‌باشد؟

1397/07/11 11:10 AM - 3 ماه قبل


مديريت استعداد چيست و شامل چه فرآيندهايي مي‌باشد؟

موفقيت سازمان‍هاي قرن 21 به استفاده موثر از افراد با استعداد و مستعد بستگي دارد. سازمانهاي استعدادگرا دائما در جستجوي استعداد هاي جديد هستند و با تامين نيازهايشان آنها را حفظ و محيط چالشي براي آنها ايجاد مي كند تا بتوانند به كار و فعاليت بپردازند. افراد همزمان با ايجاد سازمان، مي توانند آن را تخريب كنند. آنچه كه در تجارت بيش از هرچيزي اهميت دارد افراد هستند نه فناوري و سرمايه، كاركنان و نيروي انساني هستند كه سازمانهاي قرن 21 را به سمت جلو به پيش مي رانند.

استعداد چيست؟

استعداد مجموعه اي از توانائي هاي فرد شامل مهارت، دانش و ظرفيت براي رشد و توسعه مي باشد.(كتاب جنگ استعداد ها - هاروارد - 2001)

مديريت استعداد چيست؟

از مديريت استعداد به صورت ابزاري براي توسعه و استخدام نيرو استفاده شده است. مديريت استعداد، توسعه افراد با مهارت و توانايي مورد نياز براي سازمانها را موجب مي گردد.( Bhatnagar-2007)

جـوي ليمنت مديراجرايي نرم افزار، تريلوجي كه يك شركت در حال رشد سريع نرم افزاري است مي گويد: شركت با كارمندان طوري رفتار مي كند كه گويي همه آنان مدير و همه آنان شريك هستند. همه آنان سهام دارند و او دليل موفقيت را همين مسئله مي داند. ولي بزرگترين چيزي كه مايه نگراني وي است اين است كه افراد با استعداد را از دست بدهد. او مي دانــد كه كارمندان با استعداد مي توانند به هركجا كه مي خواهند بروند. هيچ چيز مهمتر از استخدام نيروهاي با استعداد و رشديافته نيست. اين كاري است كه بايد در درجه اول انجام دهد.

استعداد يابي داراي چهار گام است كه اولين گام تشخيص استعداد ها است. براي اين منظور مراحل زير پيشنهاد مي گردد:

  1. تشخيص استعداد. اين بخش شامل موارد جذب، انتخاب، استخدام و تشكيل بانك استعداد مي باشد.
  2. توسعه استعداد. اين بخش شامل برنامه جانشين پروري، ارزيابي موردنياز براي توسعه، توسعه رهبري و توسعه خط مشي مي باشد.
  3. ارزيابي استعداد. اين بخش شامل تطبيق شغلي استعدادها، طرح توسعه خط مشي و ارزيابي عملكرد مي باشد.
  4. نگهداري استعداد. اين بخش شامل مديريت عملكرد، رتبه بندي، سيستم پاداش و طرح هاي بازنشستگي مي باشد.

يك نظام مطلوب شناسايي استعداد ها بايد شرايط زير را داشته باشد:

قابل دفاع: روش شناسايي بايد بر مبناي آخرين تحقيقات و مستندات باشد و تمام استعداد هاي افراد در حوزه مورد نظر را دربر بگيرد.

عادلانه: همه امكان يكساني براي ورود داشته باشند. در صورتيكه نخبگي فرد به نحوي ثابت شود، نمرات كم در آزمونهاي معمول مانع ورود او نباشد.

تكثر: وسيعترين تعريف قابل دفاع از استعداد ها بكار گرفته شود.

جامعيت: تمام افراد بالقوه تا حد امكان شناسايي شوند.

عملگرا: روشهاي شناسايي تا حد امكان عملياتي و اقتصادي باشند و با امكانات و نيروي انساني موجود قابل اجرا باشند.

البته ثبات روش(عدم تغيير در فواصل زماني كوتاه) را نيز بايد به اصول فوق افزود. روشهاي مختلف شناسايي بايد حيطههاي مختلف را مورد سنجش قرار دهند و لزومي ندارد روشهاي مختلف، تاييد كننده هم باشند.

براي اطلاع بيشتر از چگونگي پياده سازي مديريت استعداد در سازمان حود با ما در تماس باشيد.


مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.