راهكارهاي آموزش اثر بخش سازماني و كنترل اثر بخشي آنها

1397/07/11 11:12 AM - 3 ماه قبل


همواره سازمان ها نسبت به موضوع آموزش و اثر بخش بودن آن تاكيد دارند. رعايت كردن چه مواردي به سازمانها كمك خواهد كرد كه آموزش اثر بخش ايجاد نمايند.

در اين مقاله به فرآيند هايي كه منجر به اثر بخش شدن آموزش در سازمان ها ميگردد ، خواهيم پرداخت.

براي رسيدن به اثر بخشي آموزش در سازمان ، مي بايست نگاه به مقوله آموزش در سازمان ها، نگاهي فرآيندي باشد. اين رويكرد فرآيندي، شامل ارزيابي، آموزش و تثبيت مي باشد كه در ذيل به كليات مراحل آن خواهيم پرداخت.

مراحل فرآيند آموزش اثر بخش سازماني :

هر كدام از مراحل چرخه فوق، شامل زير مجموعه هايي به شرح ذيل مي باشند.

در مرحله ارزيابي نياز آموزشي بايد تشخيص داده شود.

رويكرد هاي تشخيص نياز آموزش سازمان مي‌تواند براساس مدل هاي زير يا تركيبي از آنها باشد:

  • تشخيص نياز آموزش سازمان با استفاده از شايستگي هايي كه سازمان قرار است در آن ها برجسته شود و فرهنگ مطلوب سازماني، آنها را تعيين مي‌كند. پس از ارزيابي كمي و كيفي شاخص هاي شايستگي، اين كمبود ها و نيازها مشخص مي‌گردد.
  • تشخيص نياز آموزش سازمان بر اساس عارضه‌هاي موجود در سازمان . اين مورد بسيار مهم و اساسي است. سنجش اين نياز آموزشي معمولاً به وسيله مصاحبه و مشاهده در سازمان بدست مي آيد.
  • تشخيص نياز آموزش سازمان از طريق سنجش هاي رفتاري و ارتباطي. در اين گام روش مختلفي وجود دارد كه يكي از بهترين روش ها استفاده از آزمون نئو و هوش هيجاني مي‌باشد. اين ارزيابي حتي فاكتورهاي آموزش پذير بودن افراد را نيز مشخص مي‌نمايد.
  • تشخيص نياز آموزش سازمان از طريق شايستگي هاي شغلي با استفاده از تحليل مشاغل
  • تشخيص نياز آموزش سازمان از طريق شايستگي هاي تيمي

پس از تشخيص نياز آموزش سازمان ، در گام بعدي با توجه به نياز هاي آموزشي تشخيص داده شده، سر فصل مورد نياز دوره هاي آموزش سازماني طراحي مي‌گردد. در اين مرحله برنامه آموزشي بايد با اهداف سازماني تطابق داده شوند تا نتايج يادگيري افراد بر حسب خواسته سازمان انجام شود و استانداردهاي كارا بودن آن قابل سنجش شود. در اين مرحله پس از تطابق سرفصل هاي آموزش سازماني با اهداف سازماني و شايستگي هاي فرهنگ سازماني و شايستگي هاي شغلي و شايستگي هاي تيمي، روش آموزش با توجه به نوع مخاطب در سازمان ، انتخاب مي‌گردد.

اجراي آموزش‌هاي سازماني ميتواند در قالب كارگاه ، فعاليت آموزشي و يا طراحي بازي هاي مديريتي باشد. انتخاب روش آموزش هم در اثر بخشي آموزش سازماني بسيار با اهميت است. پس از انجام آموزش در سازمان ، اندازه گيري اثر بخشي آموزشي در چهار بخش زير بررسي خواهد شد:

  • REACTION 

آموزش داده شده تا چه حد در تعاملات شركت كنندگان در سازمان موثر بوده است؟

  • LEARNING 

آموزش داده شده به چه ميزان در دانش شركت كنندگان موثر بوده و آن‌ها چقدر خود را بهبود بخشيده اند و نگرش ها را تغيير داده اند؟

  • BEHAVIOUR 

آموزش داده شده به چه ميزان در تغيير رفتار شركت كنندگان در محل كار موثر بوده است؟

  • RESULT 

آموزش داده شده چه مزاياي قابل اندازه گيري در حوزه‌هاي بهره وري، كارايي و درآمد داشته است؟

پس از ارزيابي هاي فوق در صورت نياز براي توسعه و تثبيت آموزش ها از كوچينگ فردي استفاده ميگردد. در پي آن مجددا تحليل نتايج و ارزيابي و در نهايت طراحي دوره هاي احتمالي مورد نياز انجام ميگردد.

روش هاي پيشنهاد شده در اين مقاله براي اثر بخش شدن آموزش در سازمان ها ، در شركت نوتريكا بومي سازي شده و به صورت روش انحصاري در سازمان‌ها پياده سازي ميگردد. براي اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد.


توسعه فردي سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد كارگاه مهارت هاي نرم منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.