راهکارهای آموزش اثر بخش سازمانی و کنترل اثر بخشی آنها

1397/07/11 11:12 AM - 8 ماه قبل


همواره سازمان ها نسبت به موضوع آموزش و اثر بخش بودن آن تاکید دارند. رعایت کردن چه مواردی به سازمانها کمک خواهد کرد که آموزش اثر بخش ایجاد نمایند.

در این مقاله به فرآیند هایی که منجر به اثر بخش شدن آموزش در سازمان ها میگردد ، خواهیم پرداخت.

برای رسیدن به اثر بخشی آموزش در سازمان ، می بایست نگاه به مقوله آموزش در سازمان ها، نگاهی فرآیندی باشد. این رویکرد فرآیندی، شامل ارزیابی، آموزش و تثبیت می باشد که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.

مراحل فرآیند آموزش اثر بخش سازمانی :

هر کدام از مراحل چرخه فوق، شامل زیر مجموعه هایی به شرح ذیل می باشند.

در مرحله ارزیابی نیاز آموزشی باید تشخیص داده شود.

رویکرد های تشخیص نیاز آموزش سازمان می‌تواند براساس مدل های زیر یا ترکیبی از آنها باشد:

  • تشخیص نیاز آموزش سازمان با استفاده از شایستگی هایی که سازمان قرار است در آن ها برجسته شود و فرهنگ مطلوب سازمانی، آنها را تعیین می‌کند. پس از ارزیابی کمی و کیفی شاخص های شایستگی، این کمبود ها و نیازها مشخص می‌گردد.
  • تشخیص نیاز آموزش سازمان بر اساس عارضه‌های موجود در سازمان . این مورد بسیار مهم و اساسی است. سنجش این نیاز آموزشی معمولاً به وسیله مصاحبه و مشاهده در سازمان بدست می آید.
  • تشخیص نیاز آموزش سازمان از طریق سنجش های رفتاری و ارتباطی. در این گام روش مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین روش ها استفاده از آزمون نئو و هوش هیجانی می‌باشد. این ارزیابی حتی فاکتورهای آموزش پذیر بودن افراد را نیز مشخص می‌نماید.
  • تشخیص نیاز آموزش سازمان از طریق شایستگی های شغلی با استفاده از تحلیل مشاغل
  • تشخیص نیاز آموزش سازمان از طریق شایستگی های تیمی

پس از تشخیص نیاز آموزش سازمان ، در گام بعدی با توجه به نیاز های آموزشی تشخیص داده شده، سر فصل مورد نیاز دوره های آموزش سازمانی طراحی می‌گردد. در این مرحله برنامه آموزشی باید با اهداف سازمانی تطابق داده شوند تا نتایج یادگیری افراد بر حسب خواسته سازمان انجام شود و استانداردهای کارا بودن آن قابل سنجش شود. در این مرحله پس از تطابق سرفصل های آموزش سازمانی با اهداف سازمانی و شایستگی های فرهنگ سازمانی و شایستگی های شغلی و شایستگی های تیمی، روش آموزش با توجه به نوع مخاطب در سازمان ، انتخاب می‌گردد.

اجرای آموزش‌های سازمانی میتواند در قالب کارگاه ، فعالیت آموزشی و یا طراحی بازی های مدیریتی باشد. انتخاب روش آموزش هم در اثر بخشی آموزش سازمانی بسیار با اهمیت است. پس از انجام آموزش در سازمان ، اندازه گیری اثر بخشی آموزشی در چهار بخش زیر بررسی خواهد شد:

  • REACTION 

آموزش داده شده تا چه حد در تعاملات شرکت کنندگان در سازمان موثر بوده است؟

  • LEARNING 

آموزش داده شده به چه میزان در دانش شرکت کنندگان موثر بوده و آن‌ها چقدر خود را بهبود بخشیده اند و نگرش ها را تغییر داده اند؟

  • BEHAVIOUR 

آموزش داده شده به چه میزان در تغییر رفتار شرکت کنندگان در محل کار موثر بوده است؟

  • RESULT 

آموزش داده شده چه مزایای قابل اندازه گیری در حوزه‌های بهره وری، کارایی و درآمد داشته است؟

پس از ارزیابی های فوق در صورت نیاز برای توسعه و تثبیت آموزش ها از کوچینگ فردی استفاده میگردد. در پی آن مجددا تحلیل نتایج و ارزیابی و در نهایت طراحی دوره های احتمالی مورد نیاز انجام میگردد.

روش های پیشنهاد شده در این مقاله برای اثر بخش شدن آموزش در سازمان ها ، در شرکت نوتریکا بومی سازی شده و به صورت روش انحصاری در سازمان‌ها پیاده سازی میگردد. برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.


توسعه فردی سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.