شاخص هاي كليدي عملكرد يا KPI و شرح شغل

1397/07/11 11:11 AM - 3 ماه قبلنويسنده: داريا كلي-  by Daria Kelly Uhlig

موفقيت كاركنان شما به اين بستگي دارد كه آن‌ها چگونه مسئوليت شغل خود و وظايف خاص خود را درك مي‌كنند. شرح شغل اين اطلاعات را فراهم مي‌كند. يك شرح شغل خوب ، انتظارات شما را نسبت به متقاضي شغل بيان مي‌كند و به عنوان يك راهنما براي استخدام بهترين فرد براي شغل عمل مي‌كند. پس از استخدام كاركنان ، شرح شغل به يك ابزار ارزيابي مبدل مي‌شود كه به شما كمك مي‌كند تا عملكرد كاركنان را در برابر الزامات كاري مشخص كنيد. شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، نتايج قابل اندازه گيري هستند كه با وظايف خاص مشخص شده مرتبط مي‌باشند.

هدف از تعيين شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI چيست؟

 شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، بايد منافع استراتژيك شركت شما و عوامل مؤثر بر موفقيت آن را بازتاب و پشتيباني كند. به عبارت ديگر، آن‌ها فراتر از شغل و شرح شغل كارمند هستند. به عنوان مثال، اگر يكي از اهداف شما اين است كه به بازارهاي جديد گسترش و توسعه يابيد، كاركنان بازاريابي شما با تحقيق در مورد بازارهاي احتمالي اين هدف را برآورد مي‌كنند. شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، براي اين كار ميتواند شناسايي تعداد مشخصي از بازارهاي جديد و ارائه طرح بازاريابي براي هر يك از بازارها باشد. اين شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، تأثير مستقيم و قابل اندازه گيري بر روي هدف توسعه و رشد شركت دارد. شاخص هاي كليدي عملكرد همچنين استانداردهاي عملكردي را كه انتظار مي‌رود كاركنان بتوانند به آن دست يابند، مشخص مي‌كنند.

در كجا مي‌توان از شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، استفاده نمود؟

در اين راستا، PTG Global مشخص كردن دو جزء اصلي در شرح شغل را تأييد مي‌كند: تعريف شغل و شايستگي هايي كه براي انجام اين شغل لازم است. در بخش تعريف شغل ، حوزه اصلي، نتيجه يا KRA ها مي‌باشند كه شامل گروهي از وظايف مرتبط است كه هدف از كار را توضيح مي‌دهند. يك حوزه كليدي براي يك كارمند خرده فروشي مي‌تواند "فروش بيشتر" باشد. وظايف مرتبط با فروش بيشتر ممكن است شامل ارتقاي برنامه‌هاي وفاداري باشد.براي اين وظيفه ممكن است شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، مشخص كند كه كارمند ، مسئول افزايش تعداد اعضاي باشگاه مشتريان است. اين شاخص كليدي عملكرد يا KPI به نوبه خود، از يك هدف كلي براي افزايش فروش پشتيباني مي‌كند.

تهيه شرح شغل                 

اگر شركت شما براي اولين بار در حال نوشتن شرح شغل است، تحليل موقعيت‌هاي موجود نقطه شروعي براي اين امر محسوب مي‌شود. برخي از وب سايت ها فهرست بندي مشاغل و نيز تمام وظايف و نقش‌هاي آن ها را در كسب و كار ارائه مي‌كنند. علاوه بر آن ميتوانيد تهيه شرح شغل را از طريق برون سپاري خدمات منابع انساني تهيه كنيد. پس از تهيه شرح شغل شما مي‌توانيد آن را با شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، مرتبط سازيد. در تهيه شرح شغل اگر شما براي اولين بار شرح شغل تهيه كرده ايد بايد بپذيريد كه اول كاركنان را استخدام كرديد و حالا داريد شرح شغل تهيه ميكنيد. در نظر داشته باشيد كه بايد انعطاف پذير باشيد چرا كه هر كارمند عملكرد متفاوتي دارد. اين تغييرات و شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، را ادغام كنيد تا بتوانيد خروجي هاي كاركنان را از شرح شغل بدست آمده اندازه گيري كنيد.

توجه داشته باشيد زماني كه شركت اهداف جديدي را تعيين كند شما به تغييرات در شرح شغل ها و شاخص هاي كليدي عملكرد يا  KPI ، نياز داريد به طوري كه هميشه شرح شغل و شاخص هاي كليدي عملكرد يا KPI كاركنان مي بايست با اهداف فعلي سازمان سازگار باشند.

ساير مزاياي استفاده ها از شرح شغل

شركت ها از شرح شغل به عنوان مبنايي براي تصميم گيري در مورد انتخاب بهترين كانديدا براي استخدام كاركنان و همچنين براي مديريت عملكرد كاركنان استفاده مي‌كنند. طبق رهنمودهاي PTG Global، شرح شغل ها همچنين به شما در تنظيم حقوق و انگيزه ها، شناسايي نيازهاي آموزشي، ايجاد برنامه‌هاي جايگزين و اخراج كاركنان ناكارآمد كمك مي‌كند.

در صورت تمايل به تهيه شرح شغل و شاخص هاي كليدي عملكرد براي كاكنان سازمان خود با ما در تماس باشيد.


توسعه فردي شرح شغل مديريت عملكرد مصاحبه و استخدام مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.