فرآيند برنامه ريزي منابع انساني

1397/07/11 11:11 AM - 3 ماه قبل


نويسنده لي ريچاردز - by Leigh Richards

برنامه ريزي منابع انساني فرآيندي است كه به موجب آن، شركت ها براي برآورده كردن نيازهاي كسب و كار خود و نيازهاي مشتريان، نيازمندي خود به كاركنان جديد را مورد بررسي قرار ميدهد. ملاحظات گوناگوني وجود دارد كه بر روي برنامه ريزي منابع انساني تأثير مي‌گذارند، از جمله بازنشستگي‌هاي پيش رو و انتقال كاركنان ، نياز به كاركنان با مجموعه مهارت‌هاي خاص و تغييرات در محيط كسب و كار كه مستلزم نياز به تامين كاركنان مناسب است.

نياز

لزوم برنامه ريزي منابع انساني به علت تغييرات محيطي داخلي و خارجي شركت است و از اين رو ميتوان گفت كه اين برنامه ريزي فرآيندي مستمر است. به طور مثال از نمونه تغييرات داخلي شركت ، تأثير جابجايي ها و بازنشستگي ها مي باشند. از عوامل خارجي موثر بر برنامه ريزي منابع انساني شركت، ميتوان به تغييرات در فناوري، تغييرات در اقتصاد و صنعت و تقاضاي مصرف كنندگان اشاره كرد، كه ممكن است نياز به مهارت‌هايي داشته باشد كه در حال حاضر در شركت وجود ندارد. همه اين تأثيرات بر نوع و تعداد كاركنان كه براي موفقيت كسب و كار شركت مورد نياز است تأثير مي‌گذارند.

مراحل برنامه ريزي

چهار مرحله گسترده در برنامه ريزي براي نيازهاي منابع انساني وجود دارد.

  • مرحله اول برنامه ريزي منابع انساني : جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در مورد تقاضاي مورد انتظار براساس برنامه‌هاي آينده كسب و كار و تعيين تكليف از اين نظر كه شركت براي رسيدن به اين اهداف به چه نيروهاي نياز دارد. بررسي اينكه نيرو هاي جديد ميتوانند در داخل شركت مستقر باشند يا امكان برون سپاري خدمات وجود دارد.
  • مرحله دوم برنامه ريزي منابع انساني : شركت ها بايد اهداف مشخص منابع انساني خود را شناسايي كنند. اين اهداف شامل اين موارد مي باشند كه: آيا كانديداها مي‌بايست از داخل شركت يا از خارج از شركت انتخاب شوند، چه كارهايي مي‌بايست توسط كاركنان انجام شود و چه كارهايي توسط برون سپاري خدمات انجام شود. اگر لازم هست كه تمام يا بخشي از كارها توسط كاركنان شركت انجام شود، آيا امكان جابجايي از كاركنان فعلي مقدور هست يا نه. براي استفاده از كاركنان فعلي شركت، چه برنامه هاي آموزشي مورد نياز پرسنل شركت مي باشد. 
  • مرحله سوم برنامه ريزي منابع انساني : شامل طراحي و اجراي برنامه‌هايي است كه با اهداف شركت سازگار هستند. اين برنامه ها شامل روش هايي براي برآورده كردن نيازهاي كاركنان به منظور توانمند كردن آنها براي نگهداري كاركنان و كم كردن هزينه هاي ورود و خروج كاركنان براي سازمان مي باشد. همچنين برنامه‌هاي آموزشي براي اطمينان از اينكه كاركنان در موقعيت جديد يا با استراتژي جديد سازمان آماده پاسخگويي به تقاضاهاي فعلي و آينده سازمان باشند. يا حتي طراحي مراحل برون سپاري خدمات مورد نياز سازمان . 
  • در نهايت مرحله چهارم برنامه ريزي منابع انساني ، شامل نظارت و ارزيابي اثربخشي برنامه منابع انساني و ايجاد تغييرات به صورت مناسب مي‌باشد.

آينده نگري و پيش بيني تقاضا

يك عنصر مهم و در عين حال چالش برانگيز از برنامه ريزي منابع انساني، پيش بيني تقاضا براي نوع خاصي از مهارت ها و موقعيت هاست. براي مثال، در اوايل قرن بيست و يكم، مهارت‌هاي اينترنت و رسانه‌هاي اجتماعي افزايش يافت. در صنعت مراقبت‌هاي بهداشتي، پرستاري با تقاضاي بالايي روبرو است. هر صنعت متفاوت است و هر كدام تحت تأثير عوامل مختلف قرار مي‌گيرند. بقا در صنعت، تغييرات قانوني، دولتي و اقتصادي مي‌تواند به كسب و كار كمك كند تا موفقيت خود را در پيش بيني تقاضا براي كاركنان و ايجاد برنامه منابع انساني بهبود بخشد.

همچنين جامعه تغييراتي را مشاهده كرد كه نشان دهنده تغيير در ماهيت كار در آينده مي‌باشد. از قبيل استفاده روزافزون از برون سپاري خدمات (افراد يا سازمانهايي كه براي انجام وظايف خاص، با آنها قرارداد تنظيم ميگردد اما توسط سازمان استخدام نميشوند)، و تأثير رو به رشد فناوري بر نياز به نوع خاصي از كاركنان در سازمان ها، كه باعث افزايش نياز در برخي مناطق و كاهش نياز در ديگر مناطق شده است.

 از طرف ديگر رشد روز افزون تكنولوژي باعث تغيير روشهاي مصرف كنندگان در تامين نياز هاي خود شده است. اين تغييرات سازمانها را با بازنگري استراتژي ها و برنامه ريزي منابع انساني روبرو ميكند. از جمله استفاده از فروشگاههاي اينترنتي يا برنامه هاي جابجايي كالا و مسافر. از اين رو ميتوان گفت كه برنامه ريزي منابع انساني بايد هر ساله بسته به شرايط محيط كسب و كار يا شرايط داخل سازمان مورد بررسي قرارگيرد.

برنامه ريزي اجرايي

برنامه ريزي اجرايي فرآيندي است كه به موجب آن رهبران سازمان ها و متخصصان منابع انساني موقعيت‌هاي كليدي درون سازمان را شناسايي مي‌كنند و برنامه‌هايي را براي پركردن اين موقعيت ها ايجاد ميكنند. اين برنامه ها ميتواند با كارمندان داخلي (جابجايي كاركنان يا استخدام پرسنل جديد) و يا برون سپاري به مرحله اجرا برسند. برنامه ريزي اجرايي با رهبري توسعه رابطه تنگاتنگي دارد. از اين رو كه ميتوان در صورت ترجيح سازمان، با فرآيند آموزش ، شايستگي هاي كاركنان داخلي را براي رسيدن به موقعيت‌هايي كه ممكن است در سازمان خالي باشند افزايش مي دهند. برنامه ريزي اجرايي عنصر كليدي برنامه ريزي منابع انساني سازمان است.

در صورت نياز به برنامه ريزي در منابع انساني سازمان يا شركت خود، با ما در تماس باشيد.


توسعه فردي مديريت عملكرد مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.