طبقه بندي آزمونهاي تيپ شناسي بر اساس لايه هاي مختلف ذهن و روان

1397/07/11 11:13 AM - 3 ماه قبل


در روانشناسي ابعاد مختلف روان انسان مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. ما در سايت تست و تايپ ، در مدلي ساده و كاربردي تقسيم بندي هاي لايه هاي مختلف روان انسان را نمايش داده ايم. رويكرد ما در تهيه اين مدل، دسته بندي آزمون هاي مورد استفاده در توسعه فردي و كسب و كار، مي باشد. رويكرد بين رشته اي مديريت و روانشناسي به گونه اي كه بتوان از آزمونهاي روانشناسي در توسعه فردي و كسب و كار استفاده نمود.

شكل 1- ترتيب لايه هاي ذهن با رويكرد توسعه فردي و كسب و كار

همانطور كه در تصوير فوق ملاحظه مي‌كنيد اين تقسيم بندي از بيروني ترين تا عميق ترين لايه ها شامل اين موارد هستند:

  • رفتار
  • شخصيت
  • هوش و استعداد
  • مدل ذهني و باورها
  • ناخودآگاه

هر يك از آزمون‌هاي روانشناسي به عنوان ابزار شناختي به يكي از اين لايه‌هاي رفتار، شخصيت، هوش، مدل ذهني و ناخودآگاه مي‌پردازند. دانستن اين كه هر كدام از آزمون‌ها روانشناسي به كدام قسمت از روان مربوط مي‌شوند مي‌توانند به ما نقشه ‌راهي دهد كه در كشف و ارتقاء ابعاد شخصيتي و رفتاري و در نهايت توسعه فردي و يا استفاده از اين ابزارها براي توسعه كسب و كار، راهگشا باشند. اينكه بدانيم ابزار ما سنجش رفتار است يا شخصيت به كشيدن نقشه راه توسعه فردي يا كاربرد ابزار در كسب و كار، كمك شاياني مي‌كند.

آزمون هاي مربوط به رمز گشايي از رفتار در سايت تست و تايپ، آزمون‌ ديسك با گزارش كامل DISC و آزمون سبك مذاكره و آزمون تعويق تصميمات هستند.

رفتار، بيروني ترين مدل بروز حالات انساني است. افراد براي پذيرفته شدن در اجتماع به صورت خود آگاه رفتاري را از خود بروز مي‌دهند كه مي‌توانند به راحتي آن را بر اساس زمان و مكان تغيير دهند. آزمون ديسك يكي از ابزار هاي تعيين رفتار است. آزمون  سبك مذاكره و آزمون تعويق تصميات نيز، با توجه به اينكه رفتارهاي قابل تغييري هستند در اين حوزه قرار دارند. از انجا كه آزمون ديسك با گزارش كامل سه پروفايل خروجي دارد كه رفتار فرد را به صورت شخصي، رفتار كاري و رفتار عمومي نشان مي‌دهد كاربرد زيادي در توسعه فردي و كسب و كار دارد.

آزمون هاي مربوط به رمز گشايي از شخصيت در سايت تست و تايپ آزمون‌ شخصيتي مايرز بريگز يا MBTI (يا آزمون ام بي تي آي مخصوص نوجوانان)  و آزمون اينياگرام با گزارش كامل و آزمون گاستون برژه و آزمون آيسنك يا طبايع، هستند كه تيپ شخصيتي فرد را مشخص مي‌كنند. تغيير اين لايه از روان مانند رفتار براي شخص كار آساني نيست و در پروسه توسعه فردي، فرد فقط به كشف آن مي‌پردازد. از بين اين آزمون ها كه در سايت تست و تايپ در اختيار كاربران قرار دارد، آزمون ام بي تي آي، از گذشته در كسب و كار كاربردهاي فراواني داشته است. در حال حاضر هم سايت تست و تايپ يكي از اركان آزمون پركاربرد در كسب و كار بنام نوتريكا 180 درجه را براساس خروجي MBTI قرارداده است. همچنين در تدوين بخشي از آزمون استعداديابي شغلي و تحصيلي نوتريكا جونيور هم از تست MBTI مخصوص نوجوانان استفاده شده است.

در لايه‌هاي عميق تر هوش و استعداد قرار دارد. ما در سايت تست و تايپ آزمون هوش چندگانه گاردنر، آزمون هوش هيجاني بار_ان و تست هوش هيجاني برادبري و گريوز را در اختيار كاربران قرار داده‌ايم. از آنجا كه هوش هيجاني قابل آموزش و تقويت مي باشد و از طرفي فاكتور مهمي در برقراري ارتباط موثر با ديگران مي باشد، كاربرد زيادي در كسب و كار و توسعه فردي دارد.

در سايت تست و تايپ در حوزه مدل ذهني، آزمون مدل ذهني، تست چپ مغزي و راست مغزي و تست نگرش نسبت به پول را در اختيار كاربران قرارداده ايم. آزمون نئو با گزارش كامل كه NEO يا BIG5 هم ناميده ميشود، در لايه مدل ذهني و باورها قراردارد. آزمون نئو با گزارش كامل از آزمونهاي پركاربرد در حوزه كسب و كار و توسعه فردي ميباشد.

در عميق ترين لايه روان، ناخودآگاه فرد قرار دارد. ابزار آزموني كهن الگوها ناخودآگاه فرد را مشخص مي‌كند و تغيير اين لايه امكان پذير نيست اما اگر در فرد آگاهي ايجاد شود به خود آگاهي فرد كمك زيادي مي‌كنند. تست آركتايپ يونگ (سفر قهرماني)، تست كهن الگوي اسطوره‌اي زنان، تست كهن الگوي اسطوره‌اي مردان در اين حوزه قرار دارند. با توجه به اينكه شناخت ناخودآگاه، الگو هاي رفتاري را مشخص ميكند، روز به روز بر كاربرد تست هاي كهن الگويي يونگ در حوزه هاي مختلف كسب و كار از استخدام گرفته تا ماركتينگ و برندينگ در حال افزايش است. از سوي ديگر تست هاي كهن الگو ها در حوزه توسعه فردي نيز بسيار مورد توجه قرارگرفته است و شناخت و آگاهي از ناخودآگاه فرد، از اولين قدم ها براي توسعه فردي تعريف شده است.


mbti (ام بي تي آي) مدل ذهني هوش هيجاني نئو ديسك آركتايپ قهرمان درون آيسنك شخصيت شناسي توسعه فردي نوتريكا جونيور نوتريكا 180 درجه مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.