برگزاري ايونت فرهنگ سازماني در شركت نگين خوراك پارس

1397/07/11 11:19 AM - 3 ماه قبل


تست و تايپ در راستاي تدوين شايستگي هاي سازماني و بررسي و رسيدن به مفهوم مشترك موفقيت و اهداف سازماني ايونت فرهنگ سازماني را در شركت نگين خوراك پارس برگزار نمود. 

بررسي فرهنگ سازماني قبل از تدوين استراتژي هاي كلان امري حياتي است. سازمانهايي كه به سرعت در حال بزرگ شدن هستند براي حفظ ارزشهاي اوليه خود بسيار مي كوشند. اما چه معياري مي تواند اين ارزش ها را بسنجد و آن ها را براي كاركنان جديد زنده نگه دارد و حتي آن را به نسل هاي بعد منتقل كند؟ پاسخ يك چيز است: شناسايي فرهنگ سازماني.

هر سازماني داراي يك هويت، شخصيت و فرهنگ سازماني است كه آن را از ساير سازمان ها متمايز مي‌كند. سازماني كه كاركنانش داراي استنباط مشترك از آن هستند، ويژگي‌هاي مشترك و منسجمي را به كاركنانش منتقل ميكند. اما يك چيز مهم در مورد فرهنگ سازماني وجود دارد و آن اينست كه فرهنگ سازماني را نمي توان ديكته كرد و بايد در جهت شناخت و پرورش آن گام برداشت. هدف اصلي اين ايونت همين امر است. توسعه فردي كارگاه مهارت هاي نرم منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.