چطور تست ديسك مي تواند وظايف بخش منابع انساني را ساده تر سازد؟

1397/07/24 12:58 PM - 3 ماه قبل


مديران قوي در كار خود عملكرد خوبي دارند و در بازار قدرت خود را نشان مي دهند ولي در حوزه ارتباطات سازماني را هميشه قدرت زيادي ندارند. در نتيجه آن ها وظايف مربوط به سر و كله زدن با كاركنان را به دوش كارشناسان منابع انساني(HR) مي اندازند. از ديدگاه مديريت معناي اين كار اين است "من را از دردسرهاي حقوقي و قانوني دور كن."

ولي از ديدگاه يك كارمند، وجود بخش منابع انساني به اين دليل است كه به ساده ترين شكل ممكن او را با شركت آشنا سازند، با كمك به شناسايي پتانسيل هاي او در راستاي بهترين مزايايي كه براي شركت به همراه مي آورد، از توسعه شغلي كارمند حمايت كنند. با آن كه بخش منابع انساني دوست دارد بهترين فضا را براي همه فراهم كند، ولي در حقيقت آن ها اغلب اوقات ابزار مناسب براي شناسايي پتانسيل افراد را در اختيار ندارند. بخش منابع انساني وظيفه سختي در به نمايش گذاشتن وجهه شركت و فعاليت به نفع آن با توسعه يكي از با ارزش ترين دارايي هاي هر كسب و كاري، يعني مردم، دارد. هر شخص با مجموعه ويژگي هاي شخصيتي بي همتا و برخورداري از نقاط قوت و ضعف مختلفي وارد شركت مي شود و زماني كه شما مديريت آن ها را فرا گرفتيد، در مسير صحيح براي يك تغيير مثبت قرار مي گيريد. 

با آن كه مديريت نيروي كار حتي تحت بهترين شرايط سخت است،  انجام آن زماني كه كوركورانه عمل شود تقريبا غيرممكن است. يك دانش كامل نسبت به پتانسيل انساني از طريق تست ديسك مي تواند اين امكان را براي كارشناسان منابع انساني فراهم كند كه لايه هاي زيرين و پوياي يك شخصيت را مشاهده كنند.

تست ديسك وسيله اي به منظور سنجش شيوه رفتاري يك فرد بر اساس 4 دسته كلي است: تيپ D، تيپ I، تيپ S و تيپ C. طراح اين تست ويليايم مارستون بوده است و اين آزمون تيپ هاي رفتاري افراد را در دسته مسلط و زير مسلط قرار مي دهد و پيش بيني مي كند كه افراد چطور با ديگران ارتباط برقرار خواهند كرد. روش دقيق اما با اين حال ساده تست ديسك يك وسيله قدرتمند در ارزيابي پتانسيل افراد در يك وظيفه شغلي خاص است.

نظريه ديسك

تيپ D – تسلط

آن ها به دنبال كنترل هستند، به نقش هاي رهبري گرايش دارند ولي شنونده هاي ضعيفي به شمار مي روند. آن ها از ناكارآمدي دوري كرده و در تصميم گيري هاي سريع و موثر عملكرد قابل توجهي دارند. برقراري رابطه دوستانه با آن ها ساده نيست ولي افراد به سادگي از آن ها پيروي مي كنند.

تيپ I – تاثيرگذار

آن ها شناخت را دوست دارند، در متقاعدسازي افراد به بهترين شكل عمل مي كنند و غيرمنتظره بودن وقايع را به امور روتين و هميشگي ترجيح مي دهند.

تيپ S- باثبات

آن ها پذيرش مي خواهند و آن را با گوش دادن به سايرين، ايجاد تيم و همراهي پروژه تا پايان، به دست مي آورند. آن ها هم چنين مي توانند بيش از حد حساس باشند، بنابراين با آن ها رفتار مهرباني داشته باشيد.

تيپ C – وظيفه شناسي

آن ها افرادي دقيق و علاقه مند به داده ها هستند و براي دستيابي به هدف سخت تلاش مي كنند. آن ها برنامه ريز، هماهنگ كننده، كمال گرا، عملگرا و گاهي اوقات منتقد هستند.

متاسفانه در بسياري از شركت ها، به موضوعات مهم منابع انساني مانند اولويت بندي بيماران براي درمان رسيدگي مي شود. گاهي اوقات مشكلات ساده درمان و كارمندان به بيرون از دفتر بخش منابع انساني هدايت مي شوند.

يك كارشناس منابع انساني كه در تست ديسك مهارت دارد، از تدابير حاد و شديدي كه باعث پايان دادن همكاري با افرادي كه از نظر شخصيتي باعث بروز مشكل مي شوند، دوري مي كند و در عوض مي تواند چالش هايي كه علت آن وجود يك نيروي كار متنوع از نظر رفتاري است را مديريت و كنترل كند. به هر حال، يك شركت سرمايه گذاري عظيمي بر روي افراد خود كرده و هدف آن حفظ اين دارايي براي مدت طولاني است.

تست ديسك

تست ديسك يك آزمون ساده است كه مي تواند به شناسايي ويژگي هاي شخصيتي شايع در يك فرد كمك كرده و اين ويژگي ها را بين افراد مختلف مقايسه كند. به عنوان مثال، زماني كه شخصيت تيپ D مجبور است زير نظر يك تيپ C كار كند، چه اتفاقي مي افتد؟ نتيجه بسيار خوب است چون هر دو تيپ وظيفه دوست هستند و كامل كننده يكديگر هستند، ولي تنها اگر بدانند چطور بايد به شيوه صحيح با هم ارتباط برقرار كنند. بنابراين، اگر فرد با تيپ D بداند اگر در اختيار همكار با تيپ C او تمامي جزئيات لازم قرار گيرد عملكرد بهتري خواهد داشت، و فرد داراي تيپ C بداند كه تيپ D خلاصه ولي يك راست سر اصل مطلب مي رود، آن ها مي توانند نيروهاي خود را براي موفقيت تيمي تركيب كنند.

يا، فرض كنيد كه دو نفر با شخصيت هاي محكم كه به انجام يك وظيفه شغلي يكسان موظف شده اند، همديگر را به درستي درك نمي كنند. يك تيپ شخصيتي D بي خيال دستور ندادن نمي شود، چون ميل به رهبري دارد. و يك فرد با تيپ شخصيتي S كنترل و نظارت را ول مي كند. ولي اين قضيه باعث بروز ناراحتي و خشم در او مي شود، به خصوص اگر تيپ D قرار گرفته در جايگاه رهبري عملكردي در سطح انتظار از خود نشان ندهد. يك زنجيره فرماندهي مجزا مي تواند با انجام يك تست ديسك ساده از اعضاي تيم و با هدايت مجدد انرژي هاي رهبري هر كدام از آن ها به سمت جديد، جلوي اين مشكل را بگيرد. 

چرا كسب و كار خود را كوركورانه پيش ببريد زماني كه براي ايجاد يك تيم بهتر و بهبود عملكرد كارمندان احتمالات زيادي در انتظار شما است و مي توانيد جنبه هاي پوياي مخفي در نيروي كار خود را همين امروز كشف كنيد؟  


مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.