ويژگي هاي مدل 5 عاملي شخصيت نئو در استخدام چطور به كار مي آيند؟

1397/07/24 3:51 PM - 3 ماه قبل


زماني كه به داخل گردهمايي هاي كاري وارد مي شويد كه افراد مختلف در مورد مسائل كاري و تبادل نظرات و ايده هاي كاري صحبت مي كنند، فوراً متوجه نقش فعال "شخصيت" در اين جو خواهيد شد. بعضي از افراد با انرژي به ديگران نزديك مي شوند، در حالي كه ديگران در سكوت نوشيدني خود را مي نوشند. بعضي در مورد هوا صحبت مي كنند، در حالي كه سايرين خود را غرق مسائل پيچيده كرده اند.

چنين چيزي نشان مي دهد كه افراد اغلب اوقات در يك موقعيت مشابه واكنش متفاوتي از خود بروز مي دهند. دليل آن شخصيت ما است يعني تفاوت هاي فردي در الگوهاي شخصيتي انديشيدن، احساس كردن و رفتار كردن. به عبارت ديگر، چطور يك فرد در فعاليت هاي روزانه از خود واكنش نشان مي دهد.

مدل 5 عاملي شخصيت نئو يكي از قديمي ترين بنيادهاي شخصيت براي نظم بخشي به ويژگي هاي دروني است كه هويت ما را مي سازد.

ويژگي هاي مدل 5 عاملي شخصيت نئو چه چيز هايي هستند؟

وظيفه شناسي (وجداني بودن) – چنين فردي منظم است، سخت تلاش مي كند، در انجام وظيفه شغلي استمرار و اصرار به اتمام كار دارد.

برون گرا – چنين فردي تمايل به ارتباط با دنياي بيرون دارد، فردي صريح و اظهار كننده است، رفتار دوستانه و فعالي دارد.

سازگار (توافق پذير)– چنين فردي محافظه كار، اعتماد كننده، مودب و مهربان است.

روان آزردگي (روان نژندي)– چنين فردي نگران و زودرنج است يا به راحتي استرس زده مي شود. قطب مخالف اين ويژگي شخصيتي اغلب اوقات ثبات عاطفي ناميده مي شود.

استقبال از تجربه (گشودگي)– چنين فردي كنجكاو، خلاق، انعطاف پذير و علاقه مند به امتحان كردن چيزهاي جديد است.

ويژگي هاي مدل 5 عاملي شخصيت نئو از يكديگر مستقل هستند، در يك فرد شدت آن ها مي تواند زياد و در ديگران كم باشد (يا در حد متوسط). يعني راه هاي زيادي وجود دارد كه ويژگي هاي شخصيتي يك فرد با هم تلاقي پيدا كند، اين قضيه منطقي ست چون انسان ها موجودات پيچيده اي هستند.

ويژگي هاي 5 عاملي شخصيت نئو مشخص شده است كه در بين فرهنگ هاي مختلف به يك شكل بوده و سهم يك فرد از هر ويژگي در طول زمان نسبتا ثابت است.

چرا ما بايد در زمان صحبت در مورد كار به ويژگي هاي مدل 5 عاملي شخصيت نئو اهميت دهيم.

چون شخصيت بر نحوه موفقيت ما در يك شغل تاثير مي گذارد.

به طور كلي، وظيفه شناسي عالي ترين عامل پيش بينانه در عملكرد خوب يك فرد در انجام كار است. اين ادعا در بخش عظيمي از تحقيقات به اثبات رسيده است.

جالب است بدانيد اين كه كدام ويژگي هاي شخصيتي براي موفقيت مهم تر از همه هستند تا حد زيادي به خود شغل بستگي دارد. شغلي را در نظر بگيريد كه نيازمند برقراري ارتباط در رويدادهاي كاري يا گرد هم آيي با ديگر افراد مشغول در آن حرفه است. فردي كه برون گرا است از اين نوع شغل نه تنها لذت خواهد برد بلكه در آن موفق هم خواهد شد ولي فردي كه درون گرا است (يعني با سطح برونگرايي بسيار پايين) تنها بايد براي موفقيت در اين شغل سخت تلاش كند. از طرفي ديگر، در يك شغل تحليل گري كه نيازمند تحليل و بررسي برگه هاي آماري و داده هاي فراوان است، نيازي به برونگرا بودن فرد نيست.

به همين دليل ويژگي هاي 5 عاملي شخصيت نئو تنها براي استخدام زماني مفيد هستند كه با يك شيوه مبتني بر استفاده از داده ها همراه شود. اغلب اوقات اين به معني تحليل يك شغل و جمع آوري نظرات كارشناسان آن شغل است تا به كمك آن مدلي از ويژگي هاي شخصيتي شكل گيرد كه براي شغل مورد نظر مهم محسوب مي شوند.


نئو شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.