مزایای آزمون دیسک با گزارش کامل سایت تست و تایپ

1397/06/04 3:24 PM - 6 ماه قبلارائه 3 نمودار رفتاری در آزمون تست و تایپ به کاربران. سه نمودار شخصی، کاری و عمومی به کاربران ارائه می گردد. این مدل بر اساس آخرین تغییرات در آزمون جهانی دیسک ارائه شده است. در نظر داشته باشید که آزمون‌هایی که دو نمودار ارائه می‌کنند، در نرم افزار آن ‌ها آخرین تغییرات آزمون جهانی دیسک اعمال نشده است و از نسخه قدیمی استفاده می‌کنند.


 امتیاز بندی از صفر تا 100 به جای 0 تا 9 . در مدل های قدیمی و بدون اعمال هنجاریابی امتیاز بندی بدون محاسبه انحراف معیار از جامعه نمونه، به کاربران ایرانی ارائه می‌شود که در مدل سایت تست و تایپ به علت اعمال میانگین نمونه و نرمال کردن داده ها با هنجار اجتماعی، نرمال شدن داده های ورودی صورت گرفته است. دقت داشته باشید در صورتی که آزمونی اعداد خام 0 تا 9 را گزارش می‌دهد به هیچ عنوان هنجاریابی روی آن اعمال نشده است.


گزارش کامل تیپ رفتاری بر اساس الگوی رفتار کاری. بر اساس رویکرد کسب و کاری تست و تایپ، تیپ رفتاری کاری افراد گزارش می گردد. در این گزارش آن رفتاری را که فرد در محیط کار تمایل به بروز آن دارد مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. بر این اساس سازمان ها به راحتی و با اعتماد کامل از جنبه زندگی کاری فرد می‌توانند از گزارش این آزمون بهره‌مند گردند. این گزارش‌ها بر اساس تیپ رفتاری فرد بین 20 تا 25 صفحه خواهد بود که به صورت آنلاین، ارائه می‌شود.

برای استفاده از این آزمون بر روی این لینک کلیک کنید.


دیسک شخصیت شناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.